Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Kế hoạch hoạt động của BCĐ CCHC và kết quả đạt được trong quý I năm 2024

13/05/2024 63 0

Nhằm tăng cường công tác tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 27–CTr/HU ngày15/12/2021 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện về CCHC nhà nước huyện Đakrông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2024 về cải cách hành chính nhà nước huyện Đakrông năm 2024.

Ngày 01tháng4 năm 2024, UBND huyện Đakrông đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về hoạt động của Ban chỉ đạovà tổ giúp việcCải cách hành chính huyện Đakrông năm 2024 với mục tiêu Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) của các Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC trong năm 2024 (Ban Chỉ đạo). Tăng cường trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số.Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của huyện (PAR INDEX); Chỉ số về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (PCI) trong năm 2024, Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

Trong quý I năm 2024 công tác CCHC của huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2024 về việc ban hành Kế hoạchcải cách hành chính huyện Đakrông năm 2024, theo đó đã đề ra 39 nhiệm vụ trong năm. UBND huyện đã và đang triển khai, thực hiện được 14/39 nhiệm vụ, đạt 35.9%.

Trong quý I,UBND huyện thực đúng hạn 50/77 nhiệm vụ được giao chiếm 65%, có 27 nhiệm vụ đang thực hiện trong thời hạn giao, 0 nhiệm vụ chậm.

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát
TTHC: UBNDhuyện đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. UBND huyện đã bố trí 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên làm đầu mối kiểm soát TTHC cấp huyện và 13 công chức ở các xã, thị trấn làm đầu mối kiểm soát TTHC cấp xã. Thường xuyên sử dụng nhóm Zalo gồm các thành viên đầu mối kiểm soát TTHC cấp huyện, xã để truyền tải thông tin, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Việc công khai các TTHC: Tiếp tục niêm yết công khai bộ TTHC, theo đó các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật niêm yết công khai bộ TTHC đảm bảo đúng quy định, bằng nhiều hình thức khác nhau như: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện; niêm yết trên bảng niêm yết công khai TTHC tại vị trí thuận lợi. Thực hiện công khai đầy đủ thủ tục, đầy đủ nội dung trong TTHC, có kèm theo các mẫu đơn, tờ khai ngay sau từng TTHC.

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết
TTHC: Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa huyện theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND huyện; Kiện toàn bộ phận một cửa kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự Quyết định 73/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 về thay đổi thành viên bộ phận một cửa huyện Đakrông; Thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa huyện theo Thông báo số 41/TB-MC ngày 20/4/2022. Bộ phận một cửa huyện hiện tại gồm 17 thành viên: Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Trưởng bộ phận; 16 cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch; cán bộ, công chức đến làm việc.

Bộ phận một cửa các xã, thị trấn được UBND các xã, thị trấn kiện toàn, đưa tất cả công chức có liên quan đến ngồi làm việc, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Bộ phận một cửa cấp xã đã được sắp xếp, cải tạo, bố trí phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp xã đảm bảo đúng quy định. Hầu hết đã được trang bị máy tính, máy in, thiết bị công nghệ, tuy nhiên chất lượng máy một số xã vẫn còn chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của công việc. Máy scan tại Bộ phận một cửa nhiều xã còn chưa có.

Kết quả thực hiện số hóa TTHC: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/03/2024
toàn huyện đã thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ thủ tục hành chính đối với 2.369/2.437 hồ sơ (đạt 97%), đã số hóa kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với 2.462/2.466 hồ sơ (đạt 99,84%).

Kết quả giải quyết TTHC: Quý 1 năm 2024, toàn huyện đã tiếp nhận 2.437
hồ sơ (2.466 hồ sơ đã giải quyết, 112 hồ sơ đang giải quyết). Trong đó giải quyết sớm và đúng hạn 2.436 hồ sơ; quá hạn 30 hồ sơ (có 30/30 hồ sơ có phiếu xin lỗi).

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Trong kỳ báo cáo, toàn huyện đã tiếp nhận 2.160/2.375 hồ sơ trực tuyến đạt 90%; tổng số hồ sơ online một phần 2.083/2.295 hồ sơ, tổng số hồ sơ online toàn trình gồm 77/80 hồ sơ.

Tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024, huyện đã phát sinh 1.158 hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 52,3%.

Trong quý I năm 2024, huyện không tiếp nhận trường hợp cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC và hành vi hành chính.

Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Đã thực hiện khảo sát phiếu đánh giá chất lượng hài lòng giải đối với 1.079 phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

Công tác CCHC luôn nhận được sư quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn. UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với các hình thức khác nhau: thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, phát thanh, đăng trên trang thông tin điện tử của huyện… Các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC được các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ban hành đầy đủ, đúng thời gian.

Công tác tổ chức bộ máy của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày được nâng lên trong điều kiện tinh giản biên chế.

Công tác kiểm soát TTHC được triển khai thực hiện theo đúng quy định của UBND tỉnh, có trên 50% TTHC đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 3, 4. Việc cải cách thể chế, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả nhất định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường sử dụng, phần mềm quản lý văn bản được luân chuyển trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử, chữ ký số được tăng cường sử dụng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds