Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Huyện ủy Đakrông tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 15, khóa VI

13/12/2023 1788 0

Ngày 12/12/2023, Huyện ủy Đakrông tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 15, khóa VI để bàn một số nội dung tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - UVBTV,Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các ban, đảng Tỉnh ủy; Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI và Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn.

Hội nghị đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Báo   cáo   tổng  kết  10  năm  thực  hiện  Quyết  định  217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định việc Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Báo  cáo  sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 66-CTr/HU, ngày 20/12/2018 của Huyện uỷ (khóa V) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấphành Trung ương khóa XII “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Báo  cáo  sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 68-CTr/HU, ngày 20/12/2018 của Huyện uỷ (khóa V) thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị “về phát triển kinh tế -xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2018 -2025”

Trên cơ sở Kết luận số 561-KL/HU ngày 14/12/2022 của Huyện ủy về “tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; bám sát chủ đề năm 2023 “Vượt mọi khó khăn, nêu cao trách nhiệm, bám sát thực tiễn, hiệu quả hàng đầu”, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2023:

 Thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu . Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) năm 2023 ước đạt 1.447,45 tỷ đồng, tăng 15,44% so với năm 2022, đạt 101,28% kế hoạch. Trong đó: giá trị sản xuất ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp ước đạt 445,18 tỷ đồng, tăng 3,36% so với năm 2022, đạt 91,7% KH; Công nghiệp - TTCN, xây dựng ước đạt 778,35 tỷ đồng, tăng 23,16% so với năm 2022, đạt 106,25% KH; Thương mại - Dịch vụ ước đạt 223,92 tỷ đồng, tăng 17,15% so với năm 2022, đạt 105,9% kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sỹ, đồng bào nghèo ; chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục nâng lên, công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường; giáo dục đào tạo được chú trọng; hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Khoa học công nghệ có bước phát triển . Quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị với nước bạn Lào tiếp tục được tăng cường . Hoạt động của các chương trình, dự án trên địa bàn triển khai thực hiện từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.

Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện tốt , tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Hướng Hiệp, Mò Ó và thị trấn Krông Klang năm 2023. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 còn những khó khăn, hạn chế:  Công tác giải phóng mặt để triển khai dự án vẫn còn chậm, thu ngân sách trên địa bàn khó khăn. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu; tiêu chí về giảm tỷ suất sinh và cặp vợ chồng sinh con thứ 3 vẫn còn ở mức cao; tảo hôn vẫn còn diễn ra; tỷ lệ làm mới nhà tiêu hợp vệ sinh mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực trong toàn huyện, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn thấp... Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp, tội phạm trên các lĩnh vực ; tội phạm ma túy có những diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao ; vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy ra .

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tăng tốc để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của các tầng lớp Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định chủ đề năm 2024 là “Giữ vững kỷ cương; tăng cường trách nhiệm; tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện”.

 Mục tiêu huy động và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình trọng điểm, lĩnh vực đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường quản ý tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và  trật tự an toàn xã hội.

Những chỉ tiêu chủ yếu

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá SS năm 2010) tăng 14-15% so với năm 2023. Trong đó:

+ Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 12-13%;

+ Công nghiệp-TTCN, xây dựng tăng 15-16%;

+ Ngành Thương mại - Dịch vụ tăng 10-11%;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 500 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là 250 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương 528.420 triệu đồng. Thu trên địa bàn 21.500 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện, xã hưởng 18.450 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người: 36-37 triệu đồng/người/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 10.600 tấn.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm: Trâu: 6.850 con, bò 7.650, lợn 5.200 con, dê 9.800 con, gia cầm: 102.000 con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 1.600 tấn.

- Diện tích trồng rừng tập trung 1.000 ha; Trồng cây phân tán: 30 vạn cây.

2.2. Các chỉ tiêu về xã hội

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,6%.

- Mức giảm tỷ suất sinh: giảm 0,5‰.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: trên 5%.

- Tạo việc làm 650 lao động và xuất khẩu 60 lao động; đào tạo nghề: 350-400 lao động.

- Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 99,8%.

- Duy trì trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, phấn đấu trên 70% thôn, khóm; trên 60% đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

- Duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD (thể thấp còi): giảm 0,5%o so với năm 2023.

- Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia: 2-4 trường (bao gồm 1-2 trường công nhận mới và 1-2 trường công nhận lại).

- Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99,84% dân số.

*  Các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2024 đạt: 65,6%.

- Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch và hợp vệ sinh: ở thị trấn đạt 97,15%, ở nông thôn đạt: 89%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh: 65%.

* Các chỉ tiêu về Nông thôn mới

- Tiêu chí nông thôn mới tăng 20 tiêu chí; số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân đạt 13,41 tiêu chí/xã.

- Phấn đấu xây dựng 02 sản phẩm theo chương trình OCOP.

* Các chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân Quân sự, Công an năm 2024.

- Thực hiện ra quân huấn luyện đảm bảo kết quả tốt, chỉ đạo các đơn vị diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng -An ninh năm 2024 với chủ đề xuyên suốt: "GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM,TĂNG TỐC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VI ĐẢNG BỘ HUYỆN".

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds