Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

UBND huyện Đakrông xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư huyện Đakrông năm 2024

9:40, Thứ Sáu, 10-11-2023 498 0

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu

1.1. Quan điểm

Chương trình XTĐT năm 2024 được xây dựng đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KTXH, quy hoạch ngành, lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KTXH đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính để thu hút phát triển sản xuất kinh doanh và kết cấu hạ tầng; quản lý tốt công tác quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị, khu đô thị mới theo quy hoạch được duyệt.

Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính liên kết, phối họp giữa các cơ quan, đơn vị.

1.2. Định hướng

Hoạt động XTĐT được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, xác định tiềm năng, lợi thế của từng lĩnh vực, tập trung vào những hoạt động có tính chất liên ngành, liên vùng mang lại hiệu quả cho sự phát triển KTXH.

Đối với huyện Đakrông, trong năm 2024 chú trọng XTĐT vào những dự án thuộc các lĩnh vực cụ thể như sau:

* Nông lâm nghiệp: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào các địa phương, thực hiện các dự án vùng sản xuất nguyên liệu gắn với chế biến nông sản và thị trường tiêu thụ theo hướng thâm canh để chuyển sang nông nghiệp hàng hóa.

* Cơ sở hạ tầng: Khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm, thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật như: Các dự án hạ tầng giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Năng lượng (thủy điện, điện gió), phát triển khu công nghiệp Krông Klang ... có tác dụng tích cực trên phạm vi rộng đối với sự phát triển KTXH, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời phù hợp với sự phát triển KTXH của ngành, lĩnh vực và địa phương.

* Dịch vụ, du lịch: Đưa vào khai thác, phát triển các điểm du lịch với phong cảnh thiên nhiên đặc sắc như: Thác Ba Vòi, thác Tà Long…kết hợp với phát triển du lịch ở những địa điểm văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

1.3. Mục tiêu

Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp xây dựng nền Công nghiệp, Nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, huy động mọi nguồn lực thực hiện tái cơ cấu ngành Công, nông nghiệp vào xây dựng nông thôn mới, thu hút các nhà doanh nghiệp đầu tư vào Công, nông nghiệp, có giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, phát triển thị trường, ưu tiên chỉ đạo huy động nguồn lực cho phát triển nông thôn xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…

Song song với thu hút đầu tư, ngành nông nghiệp tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phải xây dựng, tập hợp thành chương trình xúc tiến đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường liên kết các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các chương trình tuyên truyền đối ngoại.

Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài huyện để quảng bá hình ảnh và môi trường đầu tư của huyện nhà.

Mạnh dạn thay đổi tư duy, áp dụng cách làm mới mang tính đột phá trong xúc tiến đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư, có tiềm lực đầu tư vào ngành nông nghiệp huyện nhà.

2. Chương trình xúc tiến đầu tư

2.1. Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

Tổ chức hoạt động giao lưu, ký kết hợp tác với các nhà đầu tư, địa phương trong khu vực lân cận, nhằm tạo sự liên kết vùng trong quá trình hợp tác đầu tư, đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác, trao đổi chuyển giao khoa học công nghệ trên mọi lĩnh vực, phục vụ cho sự phát triển KTXH của huyện nhà.

2.2. Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư.

Đối với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bằng hình thức tổ chức đoàn công tác ra các huyện, tỉnh thành trong nước để tìm kiếm đối tác, ký kết hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực, đặc biệt chú trọng hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp công nghệ cao.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chương trình ký kết hợp tác, quy chế phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách, điều hành phát triển KTXH giữa huyện với các huyện, tỉnh, thành trong toàn quốc qua đó nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện tới các nhà đầu tư và doanh nghiệp ở các địa phương, đồng thời tăng cường tính liên kết vùng giữa các địa phương trong hoạt động XTĐT.

2.3. Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư.

Thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tiếp cận thị trường, cập nhật thông tin về chính sách phát triển KTXH, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động đầu tư của huyện, góp phần đẩy mạnh hoạt động, nâng cao hiệu quả XTĐT trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các chính sách của Trung ương, UBND tỉnh trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng, ưu đãi đầu tư,... để nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư cho các chủ đầu tư, thúc đây hoạt động đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bản.

2.4. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Để tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện, UBND chỉ đạo các phòng ban xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào địa bàn. Tiến hành công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, trang thông tin điện tử của huyện… để người dân và doanh nghiệp biết, cập nhật thông tin, phục vụ cho quá trình triển khai dự án trên địa bàn huyện.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị. Đây là hoạt động cần thiết trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư, phục vụ cho việc phát triển của mỗi ngành, mỗi địa phương, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển KTXH, ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5. Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư.

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế của từng ngành tại địa phương để xây dựng, cập nhật thông tin những dự án kêu gọi đầu tư.

Việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư đều được nghiên cứu bài bản, kỹ lưỡng, khoa học: các danh mục dự án kêu gọi đầu tư đều được rà soát, đánh giá thực trạng, tình hình thực hiện cụ thể. Đối với những dự án không còn phù hợp, hoặc tính khả thi không cao được xem xét, tính toán để loại khỏi danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Đối với dự án có tính khả thị cao, mang lại hiệu quả tích cực, tạo ra nhiều việc làm, có mức độ ảnh hưởng lớn, có hàm lượng công nghệ cao cần khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, đầu tư, đồng thời nhà nước cũng có chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp lý trong khuôn khổ pháp luật cho phép, để hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, góp phần thiết thực vào sự phát triển KTXH của huyện nhà.

2.6. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Trên cơ sở chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động của huyện nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn, thúc đây sự phát triển KTXH.

2.7. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

Tổ chức kiện toàn đội ngủ cán bộ làm công tác XTĐT, đồng thời có kế hoạch đào tạo dài hạn cho cán bộ làm công tác XTĐT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về XTĐT cho cán bộ làm công tác XTĐT trong các ngành, lĩnh vực do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hàng năm, đồng thời tổ chức các Đoàn công tác của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đi học tập, trao đối kinh nghiệm về công tác XTĐT ở các huyện, tỉnh bạn trong vùng và trong cả nước, góp phần tạo mối quan hệ, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp và nhà đầu tư của các địa phương tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, đây mạnh hợp tác đầu đầu giữa các địa phương trong khu vực.

2.8. Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Trên cơ sở xác định được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện tục tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, nhằm khai thác có hiệu quả những lợi thế của huyện phục vụ cho phát triển KTXH. Đặc biệt, chú trọng vào những lĩnh vực, những dự án tạo sự liên kết giữa các địa phương trong vùng có điều kiện tự nhiên và lợi thế tương đồng với huyện, từ đó làm cơ sở để xác định những lĩnh vực, địa bản đầu tư hợp lý nhằm thúc đây sự phát triển KTXH tại khu vực giáp ranh.

Duy trì quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa huyện với các địa phương trong nước trong điều hành chính sách phát triển KTXH, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, đồng thời tạo cơ hội tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư ở các địa phương.

3. Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư năm 2024-2025

TT

Tên dự án

Quy mô dự kiến đầu tư

Vốn đầu tư dự kiến

Hình thức đầu tư

Địa điểm đầu tư

  1. Các dự án về du lịch

1

Khu du lịch suối thác Ba Vòi

5-10ha

100 tỷ đồng

Vốn nhà đầu tư, xã hội hóa

 Xã Hướng Hiệp

2

Làng văn hóa du lịch Khe Luồi

5 ha

30 tỷ đồng

Vốn nhà đầu tư, xã hội hóa

 Thôn Khe luồi, xã Mò Ó

3

Khu du lịch nước nóng Klu

5 ha

30 tỷ đồng

Vốn nhà đầu tư, xã hội hóa

Thôn Klu, xã Đakrông

4

Khu du lịch sinh thái Khe Làng An

3,2 ha

20 tỷ đồng

Vốn nhà đầu tư, xã hội hóa

Thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên

5

Khu du lịch Chiến khu Ba Lòng

5 ha

50 tỷ đồng

Vốn nhà đầu tư, xã hội hóa

Xã Ba Lòng

  1. Các dự án về nuôi trồng, chế biến nông nghiệp, thực phẩm

1

Nhà máy chế biến sữa và Khu chăn nuôi bò sữa tập trung, công nghiệp, công nghệ cao

200 ha

300 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

Xã Ba Lòng

  1. Các dự án về giáo dục nghề nghiệp

1

Trường trung cấp nguồn lực quốc tế 3T

Tạo cho khoảng 2000 học viên có bằng Trung cấp và chứng chỉ sơ cấp nghề

50 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

Thị trấn Krông Klang

  1. Các dự án nhà máy sản xuất, chế biến

1

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ

Diện tích: 2,5 ha

40 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

CCN Krông Klang

2

Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Diện tích: 1,5 ha

10 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

CCN Krông Klang

3

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng (gạch ngói không nung, cơ khí...)

Diện tích: 1,5 ha

10 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

CCN Krông Klang

4

Dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ

Diện tích: 3 ha

20 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

CCN Krông Klang

5

Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu sinh khối và điện sinh khối

Diện tích: 3 ha

20 tỷ đồng

100%) vốn nhà đầu tư

CCN Krông Klang

                                                                                 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds