Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 của huyện Đakrông

14:59, Thứ Sáu, 3-5-2024 22 0

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin và sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác CCHC qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC và các kế hoạch CCHC theo từng giai đoạn; Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng trong nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính.

Ngày 19 tháng 01 năm 2024, UBND huyện Đakrông đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đakrông năm 2024

Với những nội dung tuyên truyền trong năm 2024 như sau:

+ Tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

+ Tuyền truyền các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của Trung ương và địa phương; kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên các lĩnh vực góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; trách nhiệm của công chức, viên chức trong giải quyết công việc của người dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

+ Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội ; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của tỉnh, huyện. Thông tin, tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; các sáng kiến, ý tưởng CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn ban hành, thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ; tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tuyên truyền phổ biến kiến thức về kỹ năng khai thác, sử dụng các dịch vụ công.

+ Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

+ Tuyên truyền kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện, kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

+ Tuyên truyền về Chính quyền điện tử, Chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc xây dựng Chính phủ điện tử nhất là cách thức sử dụng, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ thủ tục, nhằm giúp cho công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thấy được lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  Bằng các hình thức tuyên truyền: 

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính trên Đài Phát thanh Truyền hình huyện,trên hệ thống loa truyền thanh tại UBND các xã, thị trấn. Tuyên truyền thông qua pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn khẩu hiệu và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- T chức các hội thi, hội nghị để quán triệt, họp thôn, họp khóm, báo cáo chuyên đề...

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết qu ca huyện, xã, thị trấn và công khai trên trang thông tin điện t huyện Đakrông.

- Lồng ghép trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền lưu động.

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện và trang thông tin điện tử các xã, thị trấn

Trong quý I năm 2024 công tác tuyên truyền CCHC của huyện Đakrông đã đạt được những kết quả:

Trong quý I năm 2024, Trên địa bàn huyện đã xây dựng, sản xuất và phát sóng gần 70 chương trình phát thanh địa phương, mỗi tuần 5 chương trình phát thanh địa phương phát trên hệ thống loa truyền thanh, mỗi chương trình được xây dựng bao gồm: 08-10 tin, 01 phóng sự, 01- 02 bài viết và các đề cương, kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền của cấp trên với thời lượng 30 phút. Trong đó có lồng ghép các tin, bài, phóng sự liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính như: Tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 76/NQ- CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy quảng Trị về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 27-CTr/HU ngày 15/12/2021 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy quảng Trị. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 và năm 2024; các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa- xã hội. Công tác an ninh trật tự, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CC,VC; cải cách hành chính công...Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Niệt Nam, Đài PT-TH tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của ngành và của pháp luật. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, các cơ quan, ban,ngành trong huyện sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, các chuyên mục liên quan đến lĩnh vực ngành... phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh; báo Quảng Trị, trang thông tin Trung tâm VHTT-TDTT huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên thực hiện hoạt động tham khảo ý kiến của người dân, tổ chức về sự hài lòng khi giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trang thông tin điện tử các xã thị trấn, Cổng thông tin điện tử huyện Đakrông tại tên miền dakrong.quangtri.gov.vn thường xuyên đăng tải các tin bài phóng sự về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đakrông năm 2024.

- Các đơn vị UBND cấp xã và thị trấn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn  năm 2024 và tổ chức tuyên truyền theo nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh thôn, bản và tuyên truyền lòng ghép trong các buổi họp, hội nghị... Số lượng tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, thị trấn mỗi tuần 1 lần. Số lượng tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi lồng ghép họp thôn khóm tại các xã thị trấn là 33 đợt cho 3568 lượt người tham gia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds