Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông

 

Huyện Đakrông chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

14:29, Thứ Hai, 16-10-2023 471 0

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, hướng dẫn của Đảng các cấp, Đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; đồng thời, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của ban chấp hành trung ương Đảng “ về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm”… kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đúng quy định.

Đảng bộ huyện Đakrông hiện có 45 tổ chức cơ sở Đảng( TCCSĐ), trong đó có 17 đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ cơ sở với 2.870 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu  cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và bổ sung nội dung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025... Chỉ đạo cấp ủy cơ sở kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cấp mình đảm bảo quan điểm “ Giám sát phải mở rộng”, “ Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

      Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy lựa chọn những vấn đề, nội dung mới để đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT toàn khóa, hằng năm; đồng thời xác định công tác kiểm tra, giám sát luôn gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát chương trình công tác toàn khóa, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. BTV Huyện ủy đã triển khai nhiều cách làm mới tạo bước đột phá để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, lĩnh vực nhạy cảm để đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của BTV;  UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện về tất cả các lĩnh vực đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện BTV quản lý, để nắm chắc tình hình, qua đó, kịp thời đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng,  yêu cầu cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc ký cam kết trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; tiến hành giám sát, nắm tình hình về kết quả thực hiện cam kết. Đồng thời thi hành kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, đáp ứng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và ổn định tình hình, làm tốt nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.  UBKT Huyện ủy đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đồng chí Lê Quang Cường- UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đakrông cho biết: “Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ huyện ủy, cấp ủy các cấp  đã chỉ đạo và tiến hành kiểm tra  đối với 13 tổ chức đảng (12 đảng ủy và 01 chi bộ cơ sở ) và 36 đảng viên thuộc diện  Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó: có 02 ủy viên thường vụ, 07 huyện ủy viên, 26 đảng ủy viên và 01 chi ủy viên. Cụ thể, kiểm tra  lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền hàng cứu trợ, hổ trợ dịch bệnh, khắc phục thiên tai và các chính sách xã hội khác đối với 02 Đảng ủy và 05 đồng chí trong Ban Thường vụ các xã: Ba Nang, Ba Lòng. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”….Ban Thường vụ huyện ủy đã tiến hành  giám sát  đối với 23 tổ chức đảng và 33 đảng  viên việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 29/7/2021 của Huyện ủy “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 23/5/2022 “về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đakrông”… Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã được ban hành theo kế hoạch, BTV Huyện ủy còn tổ chức một số cuộc kiểm tra, giám sát theo yêu cầu thực tiễn, chú trọng công tác giám sát thường xuyên tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đảng bộ trực thuộc thông qua việc phân công các đồng chí trong BTV Huyện ủy phụ trách địa bàn. Tổng số tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay trong toàn Đảng bộ có 01 tổ chức đảng và 90 đảng viên, trong đó : khiển trách 74 đảng viên; cảnh cáo 12 đảng viên; khai trừ 03 đảng viên. UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy xã Hải Phúc( nay là Đảng ủy xã Ba Lòng) nhiệm kỳ 2015-2020  và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 01 đồng chí PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng.

      Nhìn chung, công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm luôn đảm bảo đúng phương hướng, nguyên tắc thủ tục quy định, đánh giá , kết luận khách quan. Qua kiểm tra, đã giúp cho đảng viên và tổ chức đảng thấy được khuyết điểm vi phạm, từ đó có biện pháp khắc phục , sữa chữa. Phần lớn cán bộ, đảng viên đa nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh những quan điểm sai trái, chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng, đảng viên nhận thức về việc chấp hành quy định của Điều lệ Đảng; Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên còn hạn chế, chưa đầy đủ, thiếu gương mấu trong thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến vi phạm chủ trương, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

      Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm trong toàn Đảng bộ huyện thời gian qua đã kịp thời ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

                                                                              Hồ Sỹ Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video clips
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
Chương trình phát thanh
plds