Kế hoạch số 151/KH-VP ngày 26/10/2017 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Kế hoạch số 151/KH-VP ngày 26/10/2017 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008: Tải file đính kèm