Vai trò của người uy tín trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống dân sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS và miền núi.
Người có uy tín là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo
Trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, người có uy tín là những người am hiểu thực tiễn địa phương và phong tục tập quán, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đã đem lại hiệu quả rất thiết thực.
Trong phát triển kinh tể xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới: Người có uy tín là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, đồng thời còn làm tốt vai trò động viên con cháu, vận động bản làng tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỳ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao... Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín đã chịu khó, siêng năng học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; đầu tư xây dựng trang trại cho nên đã xóa được đói, giảm được nghèo, không còn nhà tạm bợ, đời sổng vật chất, tinh thần được nâng cao. Bên cạnh đó, người có uy tín còn tham gia và vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhờ vậy, các thôn bản đã huy động một cách có hiệu quả nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nhà văn hoá, các tuyến đường liên thôn, liên xã được nhân dân tham gia sửa chữa, tu bổ, đảm bảo được lưu thông thuận lợi. Đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi... Thông qua việc xây dựng quy ước, hương ước trong thôn bản, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã động viên gia đình con cháu, dòng họ và người dân phát huy dân chủ, thực hiện quy chế tự quản, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.
Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc: Người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Bằng cách phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tể - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các cấp. Nhiều người là cán bộ hưu trí, là các già làng, trưởng bản, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn bản, Trưởng Ban công tác mặt trận và các đoàn thể; tham gia Tổ hoà giải, Tổ an ninh; là hội viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội. Người có uy tín tích cực vận động con cháu tham gia vào các tổ chức đoàn thể, phấn đẩu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Những cô găng của người có uy tín đã góp phân củng cô hệ thống chính trị cơ sở ngày một vững mạnh. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng văn hóa ở khu dân cư”, người có uy tín đã phát huy tổt vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bằng hành động, việc làm cụ thê đã làm gương và tích cực vận động, giáo dục con cháu, cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, vận động đồng bào xây dựng nếp sống mới, xây dựng gia đình vãn hóa, làng bản văn hóa; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tôt đẹp và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, đặc biệt trong thực hiện việc cưới việc tang và lê hội truyên thống của các dân tộc.
Trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thể hiện thông qua các hoạt động như: tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu xúi giục; tham gia và vận động quần chúng thực hiện các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không xâm canh xâm cư. Người có uy tín đã cung cấp cho các ngành chức năng nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng chổng tội phạm, phòng chổng buôn lậu, các hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số được giữ vững, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được giải quyết ổn định.
Trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, người có uy tín có vai trò rất quan trọng, như khôi phục lại một số lễ hội dân gian truyền thống, sưu tầm, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian, truyền dạy các ngành nghề truyền thống của dân tộc mình.

Tác giả bài viết: Văn Tiến