Tăng cường tuyên truyền kiến thức bình đẳng giới

Xác định rõ vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đakrông đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức bình đẳng giới với mục tiêu: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; bảo đảm sự tham gia bình đẳng của nữ giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - thông tin…
Tăng cường tuyên truyền kiến thức bình đẳng giới
UBND huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 60% dân số trên địa bàn huyện được tiếp cận kiến thức bình đẳng giới. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình… trong nhân dân. Các xã, thị trấn tuyên truyền nội dung bình đẳng giới trên hệ thống đài truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động của các chương trình, dự án, các cuộc họp, hội thảo của các ngành, đoàn thể, CLB, thôn, xóm, khu dân cư, trong các hoạt động giáo dục cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các trường THPT, THCS lồng ghép giáo dục tuyên truyền qua các hội thi tìm hiểu, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các môn học giúp các em sớm nhận thức đúng trách nhiệm về giới và bình đẳng giới.
Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội là chìa khóa góp phần nâng cao tiến bộ xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tác giả bài viết: Minh Hiển