Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được kết quả cao

Từ năm 2011 đến nay, phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên toàn huyện đã được chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng, góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.
Lễ hội Ariêu piing của đồng bào dân tộc Pa Kô
Trong 10 năm qua, các cẩp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thế đã có nhiều cố gang nỗ lực trong việc triến khai thực hiện các văn bản về xây dựng gia đình văn hóa và đạt được kết quả đáng ghi nhận: Năm 2011 toàn huyện có tổng số 7.230 hộ trong đó có 3.741 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 51,7%; đến cuối năm 2020 có 9.177/11.084 gia đình văn hóa, đạt 82,79%. tăng 31,09% so với năm 2011. Từ năm 2017 đến nay duy trì tỷ lệ đạt gia đình văn hóa hàng năm là trên 80%.
Đến nay, 78 thôn, khóm đã được phát động xây dựng thôn văn hóa. Tổng số thôn đã được công nhận thôn văn hóa giai đoạn 2011-2015 là 99,01%; giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục duy trì phong trào xây dựng thôn vãn hóa, tính đến thời điểm hiện naycó 78/78 thôn, khóm đã được công nhận đanh hiệu văn hóa lần đầu (Có 68 thôn được UBND huyện công nhận lại danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 87% thôn của toàn huyện.
Từ năm 2011-2015 có 90/94 đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, đạt 95,74%. Giai đoạn 2016- 2020 có 47/94 đơn vị được công nhận lại đơn vị văn hóa đạt 50% đơn vị văn hóa.
Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người, giảm tệ nạn xã hội, xây dựng con người văn minh, cộng đồng văn minh, để xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tác giả bài viết: Minh Hiển