Huyện Đakrông mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh

Nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông, triển khai các dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, UBND huyện Đakrông đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030.
Huyện Đakrông mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật  trước sinh và sơ sinh
Thời gian thực hiện kế hoạch từ năm 2021 đến 2030, được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ năm (2021-2025): Triển khai đồng bộ các hoạt đồng của chương trình, ưu tiên các hoạt hoạt động tuyên truyền vận động dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh; Giai đoạn 2: Từ năm (2026 - 2030): Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1; đẩy mạnh các hoạt động đã triển khai có hiệu quả; bổ sung các giải pháp để thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả trong giai đoạn 2.
Theo đó, huyện đặt ra mục tiêu cụ thể là: Hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và không có hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn để đến nãm 2025 đạt 50%; và đến năm 2030 đạt 70%; Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát trước sinh (Sàng lọc trước sinh) ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 50% năm 2025; 70% năm 2030; Tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 60% năm 2025; 80% năm 2030; Trung tâm Y tế huyện là cơ sở y tế đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 60% vào năm 2025; đạt 80% vào năm 2030; Tỷ lệ xã, thị trấn có điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ trước khi trước sinh; tầm soát sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 50% năm 2025; 80% năm 2030.
Để đạt được mục tiêu đã đề ra, huyện Đakrông yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn cần hoàn thiện cơ chế chính sách, chuyên môn kĩ thuật. Hàng năm rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung các nhóm đối tượng được sử dụng miễn phí gói dịch vụ cơ bản của chương trình phù hợp với đặc thù của địa phương; khuyển khích các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện tham gia cung ứng dịch vụ. Tăng cường vận động tuyên truyền và huy động xã hội, duy trì và phát triển các hình thức giáo dục ngoại khoá, thi tìm hiểu ...về tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn; tầm soát, chấn đoán, điều trị một sổ bệnh tật trước sinh và sơ sinh, can thiệp giảm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; nâng cao chất lượng dân số dân tộc thiểu số lồng ghép vào các hoạt động thường xuyên, hoạt động văn nghệ, giải trí hoặc tổ chức toạ đàm, giao lưu...
Đồng thời xây dựng duy trì hoạt động mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết đế triển khai dịch vụ cho các điểm cung cấp dịch vụ, ưu tiên các địa bàn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và vùng nhiễm chất độc Dioxin.

Tác giả bài viết: Minh Hiển