Huyện Đakrông đổi mới và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa

Thời gian qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Đakrông có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt hình thành nhiều phong trào văn hóa thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân từ vùng thuận đến vùng khó tham gia. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Huyện Đakrông đổi mới và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa
Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 7/11/2011 của Ban chấp hành huyện (khóa IV) về đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011 – 2015 và Kết luận số 09-KL/HU, ngày 1/7/2016 của Huyện ủy Đakrông tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016 - 2021, UBND huyện đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm triển khai tốt công tác nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện. Hằng năm, thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động văn hóa, việc xây dựng và phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH từ huyện đến xã; ban hành các văn bản hướng dẫn về xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, thôn văn hóa, đơn vị văn hóa để chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện. Trong đó, chú trọng công tác đăng ký, bình xét, quy trình thủ tục công nhận các danh hiệu văn hóa tại địa phương, cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú; phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Nhờ vậy, hầu hết cán bộ đảng viên và Nhân dân ở địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, không ngừng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh. Qua đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt đời sống xã hội, nhất là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.
Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia. Nếu như năm 2011, toàn huyện có 3.741/7.230 hộ đạt gia đình văn hóa thì đến cuối năm 2020 có 9.177/11.084 hộ đạt gia đình văn hóa; từ năm 2017 đến nay, duy trì tỉ lệ đạt gia đình văn hóa hằng năm trên 80% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Đến nay, có 78/78 thôn, khóm đã được công nhận danh hiệu văn hóa lần đầu, trong đó có 8 thôn được UBND huyện công nhận lại danh hiệu khu dân cư văn hóa. Từ năm 2011 – 2015 có 90/94 đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa; giai đoạn 2016 – 2020 có 47/94 đơn vị được công nhận lại đơn vi văn hóa. Huyện quan tâm phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tập trung phát triển du lịch cộng đồng; chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống, các nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư. Công tác đầu tư cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa được huyện quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 1 nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, 1 nhà văn hóa trung tâm huyện, 7 nhà sinh hoạt văn hóa xã, 71/78 thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; trang bị 71 bộ loa máy cho các thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ huyện đến xã được tạo điều kiện tối đa để tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định; có 3 nghệ nhân, duy trì hiệu quả hoạt động của 2 đội còng chiêng, 14 đội văn nghệ quần chúng, 16 ngôi nhà truyền thống đồng bào Vân Kiều tại thôn Kalu, xã Đakrông. Huyện cũng đã huy động các nguồn lực đầu tư tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa. Hệ thống phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm đầu tư mở rộng về quy mô mạng lưới thông tin tại các cụm xã, hệ thống thông tin, máy móc của Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin, tìm hiểu các sự kiện diễn ra trong và ngoài nước của Nhân dân. Phong trào “Toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh khắp mọi nơi trong huyện. Từ năm 2011 đến nay, huyện tổ chức 32 giải thi đấu thể thao với nhiều môn như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thể thao truyền thống…; tham gia đẩy đủ các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng được nâng cao. Nhiều lễ hội được khôi phục và phát huy có hiệu quả, tạo nên văn hoá đậm đà bản sắc. 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Đakrông tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương về phát triển văn hóa của Đảng bộ, chính quyền các cấp. Quan tâm đưa thông tin về cơ sở, thôn, bản sát biên giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho Nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đổi mới về hình thức tổ chức quản lý Nhà nước về văn hóa, ban hành văn bản hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và xu thế chung của xã hội. Thực hiện, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu về văn hóa, đầu tư trọng điểm, giải quyết những vấn đề có tính cấp bách. Xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu. Tăng cường đưa văn hóa về cơ sở, đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng hiều nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. Thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Minh Hiển