Huyện Đakrông chú trọng đầu tư thiết chế và cơ sở vật chất văn hóa

Trong những năm qua, huyện Đakrông luôn chú trọng, đầu tư nâng cao thiết chế, cơ sở vật chất văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giữ gìn văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
Huyện Đakrông chú trọng đầu tư thiết chế và cơ sở vật chất văn hóa
UBND huyện đã chỉ đạo công tác tham mưu hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng mới và điều chỉnh các quy ước, hương ước của thôn, bản đảm bảo thuần phong mỹ tục nhất là việc cưới xin, lễ hội, ma chay,... của địa phương theo chiều hướng phát triển tích cực và đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiện đã ban hành Quyết định công nhận Hương ước, Quy ước cho 71/78 thôn; dự kiến trong năm 2021 sẽ công nhận thêm hương ước, nâng tổng số thôn xây dựng mới Hương ước lên 78/78 thôn.
Công tác đầu tư cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa luôn được UBND huyện và chính quyền các cấp quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 01 nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô; 01 Nhà văn hóa trung tâm huyện, 07 nhà sinh hoạt văn hóa xã; 71/78 thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó có 16/71 nhà đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới chiếm 22,54%, 55 nhà chưa đạt chuẩn chiếm 77,46%. số lượng nhà sinh hoạt cộng đồng dôi dư sau khi sát nhập các thôn là 15 nhà.
Hiện đội ngũ phụ trách trực tiếp quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - thể dục thể thao từ huyện đến xã 15 cán bộ chuyên trách, có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên, có, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp.  Toàn huyện có 03 nghệ nhân, tiếp tục duy trì hoạt động của 02 đội cồng chiêng, 14 đội văn nghệ quần chúng, 16 ngôi nhà truyền thống đồng bào Vân Kiều tại thôn Klu, xã Đakrông; bảo tồn các văn hóa truyền thống phi vật thể như các làn điệu dân ca, nhạc cụ, nghề truyền thống, hệ thống chữ viết của đồng bào Vân Kiều, việc tố chức sinh hoạt vãn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội luôn được chú trọng, đầu tư và phát triển, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Vân Kiều và Pa Cô.
Hệ thống phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được quan tâm đầu tư mở rộng về quy mô mạng lưới thông tin tại các cụm xã, các hệ thống thông tin, máy móc của Trung tâm VHTT-TDTT đã được đầu tư trang cấp cơ bản, đội ngũ cán bộ đảm bảo phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền, hệ thống kỹ thuật thông tin đã bố trí về tận cơ sở. Đến cuối năm 2020, sóng điện thoại di động, sóng phát thanh truyền hình cơ bản đáp ứng với nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Toàn huyện có 01 Trung tâm VHTT-TDTT huyện và 04 trạm phát lại ở cơ sở, 01 trạm truyền thanh xã, 01 trung tâm viễn thông, 01 chi nhánh viễn thông Quân đội Viettel, có 13/13 xã, thị trấn có điểm bưu điện, 01 thư viện huyện, 13 tủ sách ở cơ sở; hàng năm huyện đã đầu tư hệ thống Pa Nô, Áp phích đế tuyên truyền cổ động; Trang thông tin điện tử huyện đã hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao nhu cầu nắm bắt thông tin, tìm hiểu thời sự chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương đối với người dân.
Với sự định hướng rõ ràng, huyện Đakrông đã xác định rõ việc đầu tư phát triển hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất văn hóa chính là góp phần cho sự phát triển của huyện nhà, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xã hội trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa… Đây chính là chủ trương đúng đắn và thiết thực trong giai đoạn hiện nay để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện về mọi mặt.

Tác giả bài viết: Minh Hiển