Huyện Đakrông ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015

Ủy ban nhân dân huyện Đakrông đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 02/12/2015 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2015.
     Mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.  Tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại.
     Các hoạt động chủ yếu: Tổ chức các hoạt động truyền thông trên kênh truyền thông đại chúng  và kênh truyền thông trực tiếp tại cơ sở, tuyên truyền các vấn đề đang đặt ra đối với công tác DS-KHHGĐ như: Mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em,  chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; .Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (ưu tiên các nhóm đối tượng là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, nam giới và nam, nữ  thanh niên chuẩn bị kết hôn). Tổ chức khảo sát, kiểm tra, giám sát,  đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ; đặc biệt là thực hiện các chủ trương, luật pháp, chính sách về chăm sóc người cao tuổi và vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh ở các cấp; thực hiện đề án sàng lọc trước khi sinh và sơ sinh, đề án nâng cao chất lượng đồng bào dân tộc thiểu số.
     Chủ đề Tháng hành động “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”. Tổ chức  đến hết ngày 31/12/2015.
     Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ: Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có Người cao tuổi; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007; Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng Người cao tuổi; Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chăm sóc người cao tuổi; Chỉ thị số 117/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ có về chăm sóc Người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hội Người cao tuổi Việt Nam; quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020
     Tuyên truyền về ý nghĩa, chủ đề thông điệp của Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam; các mô hình nâng cao chất lượng dân số, các hoạt động tư vấn Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh có hiệu quả thiết thực, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ năm 2015.
     Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng phóng sự tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12; Đẩy mạnh chuyên mục Dân số trên sóng phát thanh về chính sách DS-KHHGĐ hiện nay;  Treo băng rôn, khẩu hiệu các thông điệp tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12 trên các trục đường và nơi đông dân cư…
     Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 trên địa bàn huyện Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng