Công tác khám chữa bệnh ngày càng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện

Kể từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện có 157.841 lượt đối tượng thuộc diện hộ nghèo, người đồng bào DTTS, người kinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT với tổng kinh phí 95.386 triệu đồng, trong đó gồm: 7.615 đối tượng thuộc hộ nghèo, 2.137 đối tượng thuộc hộ cận nghèo, 139.966 đối tượng là người đồng bào DTTS và 8.123 đối tượng là người kinh sống ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn.
Công tác khám chữa bệnh ngày càng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện
Công tác khám chữa bệnh ngày càng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện, triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia, thực hiện việc khám chữa bệnh miễn phí theo chính sách ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2016- 2020 có 153.148 lượt người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, ĐBDTTS đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng.
Chính sách hỗ trợ về BHYT đã giúp người nghèo, người cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số và người người kinh sống ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giảm được các chi phí khám chữa bệnh, giải quyết được phần nào tỷ lệ hộ gia đình nghèo cho gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe.

Tác giả bài viết: Lâm Phương