Công an huyện Đakrông triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn

Đakrông là huyện miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng; tình hình an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yêu tố gây mất ổn định, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng triệt để vị trí chiến lược, địa bàn xung yếu, dân tộc, tôn giáo, khu vực biên giới để hoạt động tình báo, gián điệp, xâm nhập, mốc nối, cài cắm, kích động, lôi kéo, truyền đạo trái pháp luật, chia rẽ gây mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, lực lượng Công an đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Trong thời gian qua, Công an huyện đã mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tham mưu xử lý tốt vấn đề tranh chấp địa giới hành chính khu vực giáp ranh, không để phát sinh điểm nóng; công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được đẩy mạnh, tình hình tội phạm giảm so với giai đoạn 2010-2015; công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…
Công an đã chủ động tham mưu cho chính quyền củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 138 & 1523 các cấp; phối hợp chặt chẽ với UBMT, các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết liên tịch, chương trình hành động liên ngành; từng bước củng cố, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung lực lượng, biện pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; coi trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống tội phạm như mô hình “3 giảm, 4 giữ”, mô hình “thôn, bản không có tội phạm, tệ nạn ma túy”; mô hình “3 quản” đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; triển khai lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 12 xã, thị trấn; có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật như thành lập các “Tổ thành niên xung kích tuyên truyền pháp luật” ở các xã, thị trấn; tổ chức cho các đối tượng vi phạm Luật giao thông đường bộ xem tài liệu tuyên truyền Luật giao thông đường bộ trước khi xử lý trao trả phương tiện…
Nét nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là lực lượng Công an đã quán triệt và chấp hành sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và phát huy vai trò nòng cốt; từ đó quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các tin báo, tố giác tội phạm; nhạy bén, quyết liệt hơn trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và chặt chẽ trong công tác điều tra, xử lý, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.
Để huy vai trò của đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công  an huyện Đakrông tiếp tục nâng cao cao năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm tình hình an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng và các tình hình khác liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện để chủ động ngăn chặn, không để phát sinh tình huống bất ngờ, phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Nâng cao chất lượng công tác điều tra phá án, tập trung giải quyết các vụ trọng điểm, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tham nhũng, ma túy, tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao… để nhanh chóng đưa ra tuy tố, xét xử, phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tăng cường công tác phối hợp giữa Công an các cấp, các ngành, các địa phương, với các lực lượng nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh biên giới, an ninh nội địa; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật lâm nghiệp, Luật phòng, chống ma túy. Trọng tâm là giảm thiểu tai nạn giao thông trên 3 tiêu chí, nhất là tai nạn giao thông nghiêm trọng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy; thực hiện tốt công tác phòng, ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại rừng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo