Chú trọng phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở Đakrông

Những năm qua, huyện Đakrông có nhiều nỗ lực và đạt kết quả quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là hoạt động du lịch – dịch vụ.
Lễ hội A Riêu Ping ở thôn A Liêng xã Tà Rụt
Là huyện miền núi, Đakrông có chủ yếu 3 dân tộc sinh sống là Vân Kiều, Pa Kô và Kinh, trong đó trên 80% dân cư người DTTS đã tạo nên bản vắc văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể đa dạng, phong phú. Vì vậy, việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và bảo tồn bản sắc văn hóa DTTS trên địa bàn huyện nói riêng luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, Huyện ủy Đakrông đã ban hành nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011 – 2015. Nghị quyết này đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành nhiều phong trào văn hóa ở các địa phương trong toàn huyện, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trên cơ sở kết quả này, năm 2017 HĐND huyện ban hành các nghị quyết về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện và đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa huyện Đakrông giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025. Từ các văn bản chỉ đạo nói trên, UBND huyện tiếp tục cụ thể hóa trong giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2020 để đưa công tác bảo tồn và phát triển văn hóa trở thành nhiệm vụ của các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở. Nhờ vậy, đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo tồn văn hóa các dân tộc gắn với phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện ngày một bền vững.
Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 32 di tích lịch sử lịch sử cách mạng, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, 2 di tích xếp hạng Quốc gia và 29 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Trong năm 2019, UBND huyện đã cấp kinh phí để từng bước bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, tiến hành dựng biển tên cho 4 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại các xã Tà Rụt, Đakrông và Ba Lòng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích xã Ba Lòng. Huyện còn chú trọng lưu giữ, bảo tồn phong tục, tập quán ở địa phương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong tục, tập quán của người Vân Kiều, Pa Kô trong hoạt động tổ chức lễ cưới, tang lễ. Qua hoạt động này đã lưu giữ những nét đẹp văn hóa và vẫn đảm bảo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quan tâm bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết Bru – Vân Kiều thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng, tổ chức lực lượng sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật là người DTTS; bảo tồn văn hóa vật thể thông qua thống kê, khảo sát và có kế hoạch bảo tồn lưu giữ các vật dụng sản xuất, vật dụng sinh hoạt đời thường của đồng bào DTTS. Qua các cuộc tổ chức điều tra khảo sát, hiện nay toàn huyện còn khoảng 500 chiếc cồng chiêng đang lưu giữ tại các hộ gia đình, 18 loại nhạc cụ. Có nhiều loại nhạc cụ sinh hoạt, dụng cụ lao động sản xuất độc đáo được người dân lưu giữ tại gia đình và sử dụng trong đời sống hàng ngày.
Huyện cũng đã bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với tôn vinh nghề truyền thống và ẩm thực truyền thống của địa phương. Trong đó, từng bước khôi phục nghề truyền thống nhằm bảo tồn nét văn hóa đặc sắc, bước đầu đã hình thành và giới thiệu các sản phẩm địa phương như dệt thổ cẩm, đan lát mây tre, chổi đót ra thị trường; bảo tồn gắn với tôn vinh nghề truyền thống và ẩm thực truyền thống như rượu cần, rượu đoác, rượu men lá Ba Nang, cơm lam, cơm nếp cẩm, cháo ốc đá, cháo đoác, thịt dê, cá mát, gà bản, các sản phẩm nông sản như đỗ xanh giống địa phương, chuối lùn Tà Rụt, sắn rẫy ăn tươi, rau rớn, tiêu rừng, củ một…Đây là những nguồn thực phẩm sạch được bảo tồn, khai thác, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho Nhân dân. Việc bảo tồn văn hóa thông qua xây dựng con người, môi trường sống, môi trường làm việc văn hóa được huyện chú trọng. Toàn huyện hienj có 8.352/10.069 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 70% gia đình duy trì danh hiệu gia đình văn hóa liên tục từ 3 năm trở lên; 54/76 thôn bản đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 46/76 thôn bản duy trì danh hiệu thôn bản văn hóa 3 năm liên tục trở lên; có 90/94 đợ vị văn hóa, trong đó có 45/94 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa 5 năm liên tục trở lên được công nhận lại.
Huyện Đakrông còn tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động văn hóa; tổ chức tập huấn, đào taoh nghệ nhân về nhạc cụ truyền thống, nghệ nhân cồng chiêng…Đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng 1 nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều – Pa Kô; mua sắm, thu thập, sưu tầm 196 hiện vật là công cụ sản xuất, vật dụng sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của người DTTS trên địa bàn huyện trưng bày tại nhà văn hóa truyền thống ở trung tâm huyện. Ngoài ra, huyện xây dựng 1 nhà dài truyền thống của đồng bào Pa Kô tại xã A Ngo; khôi phục 16 ngôi nhà bản cổ truyền thống của đồng bào Bru – Vân Kiều ở xã Đakrông; xây dựng mới 3 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, 3 nhà văn hóa xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới…; từng bước khôi phục, bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống như dân ca hát oát, xa nớt của người Vân Kiều, hát ca lơi cha chấp của người Pa Kô, đánh cồng chiêng…Hiện huyện có trên 6 làn điệu dân ca đặc sắc và 11 lễ hội truyền thống đã được đưa vào hạng mục bảo tồn và phát triển; xây dựng và phát triển các đội cồng chiêng, đội văn nghệ dân gian của người Bru – Vân Kiều; thành lập 14 đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở thường xuyên tổ chức các lễ hội, hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng để phổ biến và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc như lễ hội A riêu ping gắn với liên hoan cồng chiêng và hội thi thể thao truyền thống ở xã Tà Rụt; lễ hội Ada kết hợp với khánh thành nhà dài truyền thống của đồng bào Pa Kô tại A Ngo; liên hoan văn nghệ Đại hội các DTTS huyện Đakrông; lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ II…
Thông qua các hoạt động văn hóa nói trên, các giá trị di sản văn hóa của địa phương ở Đakrông được bảo tồn; các thiết chế văn hóa được quan tâm hỗ trợ. Hệ thống di tích văn hóa, di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn huyện được quan tâm và có kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp. Nhân dân được tiếp cận các kiến thức về văn hóa, đời sống phục vụ lao động và sản xuất. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đakrông Hồ Thị Kim Cúc cho biết: “Để công tác bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tốt hơn, huyện đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ các dự án từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa bằng nguồn vốn Trung ương, tỉnh cho huyện để xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, xây dựng các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đầu tư bảo tồn, tôn tạo chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện”.

Tác giả bài viết: Minh Hiển