Xây dựng và phát triển văn hóa, con người phải đi liền với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” với nhiều giải pháp mà trọng tâm và xuyên suốt là phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã tạo được tiếng nói chung từ các tầng lớp nhân dân, từ các ngành, các giới và sự đồng thuận cần thiết phải chung sức xây dựng môi trường văn hóa. Từ đó mà kết quả đưa lại không nhỏ là giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy, nền tảng văn hóa toàn xã hội được xây dựng, nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa được nâng cao. Đến hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Đảng ta ban hành Nghị quyết “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là bước chuyển tiếp sâu sắc về chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa của đất nước bởi vì con người là trung tâm của xã hội, đối tượng hưởng thụ văn hóa. Đất nước đổi mới, xã hội phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa cũng ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Những nhu cầu đó được Đảng ta luôn đặt ra để quan tâm, chăm lo, giáo dục,… tất cả vì mục đích con người.
Lễ hội Ariêu piing được tổ chức tại xã Tà Rụt năm 2017
Đảng ta là Đảng cầm quyền, do nhiều nguyên nhân lý do khác nhau nên công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được Đảng ta đặt ra khẩn thiết, cấp bách. Những kỳ gần đây, văn kiện Đại hội đều khẳng định: Bên cạnh những thành tựu vĩ đại mà Đảng lãnh đạo toàn dân tộc đã đạt được thì hiện nay trong Đảng, chính quyền có chiều hướng của một bộ phận không nhỏ đang rơi vào tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, gần đây là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tình trạng đó nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ dẫn đến nguy cơ tồn vong của Đảng, của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là xây dựng đội ngủ đang viên có phẩm chất đạo đức trong sạch, năng lực được nâng cao bởi vì đảng viên là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và cảu cả dân tộc.
Xây dựng và phát triển văn hóa mà trọng tâm là xây dựng con người trong đó có đảng viên, có cán bộ. Nói về góc độ quản lý xã hội thì cán bộ, đảng viên là lực lượng tiêu biểu của xã hội, bởi Đảng ta là Đảng cầm quyền, cán bộ là băng truyền của Đảng, chính quyền đến nhân dân.
Như vậy, xây dựng Đảng và xây dựng văn hóa, con người phải được gắn liền với nhau, phải coi đó là sự kết hợp hoàn hảo trong xây dựng xã hội. Gần đây, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết, Chị thị về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh mà điển hình là chỉ thị 06,03, 05 về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nếu như các giải pháp trong chỉ thị là vận động, yêu cầu cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân từ việc cảm phục trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để tu dưỡng, rèn luyện đấu tranh với những cái xấu mà Bác gọi là “chủ nghĩa cá nhân” để từng bước hoàn thiện mình thì các giải pháp trong hai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lại tập trung vào tự phê bình và phê bình, rèn luyện và đấu tranh, rèn luyện theo hướng tích cực, đấu tranh chống lại những tiêu cực mà Bác gọi là chống lại những “cũ, kỹ, lạc hậu” để cụ thể hóa các giải pháp, các tổ chức Đảng từ chi bộ đến Đảng bộ đặt ra kế hoạch xây dựng để học tập và làm theo Bác hằng năm lưu tâm đến những gì còn tồn tại, yếu kém để khắc phục vươn lên. Tự phê bình và phê bình với nhiều hình thức và cách làm khác nhau nhưng hiệu quả nhất vẫn là Diễn đàn của chi bộ. Từ diễn đàn, đảng viên có điều kiện để soi mình trong các nhóm biểu hiện về suy thoái, đồng thời cũng từ biểu hiện của các nhóm mà giúp nhau, chỉ ra cho nhau để thấy, để sửa. Cách làm này tạo được quá trình tự phê bình và phê bình nhẹ nhàng, chừng mực. Đã là diễn đàn thì không thể “đao to, búa lớn” khi nêu những hạn chế của đồng chí mình. Người được chỉ ra khuyết điểm, hạn chế không vì thế mà “giật mình”, phản ứng.
Với các giải pháp trên, những năm qua Đảng bộ huyện Đakrông đã vận dụng để đẩy mạnh các phong trào trong xây dựng văn hóa và giáo dục, rèn luyện, đấu tranh để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tức là xây dựng con người. Vì vậy hơn 4 nhiệm kỳ đã qua những biểu hiện suy thoái hầu như không có, nếu có thì cũng chỉ ở mức độ dấu hiệu đã được dư luận quan tâm, ngăn chặn, đẩy lùi. Trái lại, nhiều phong trào cách mạng trong Đảng, trong Dân đã đưa lại những hiệu quả tích cực. Nhân dân tự giác hưởng ứng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước xây dựng làng bản bình yên, no ấm, tươi vui. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm chỉnh quy định đối với công chức, Điều lệ Đảng, giảm dần các hiện tượng tùy tiện, “thiếu văn hóa” nơi công sở, vui đắp tình đồng đội, đồng chí xây dựng đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan ngày càng tốt hơn. Đó thực sự là một quy trình trong xây dựng văn hóa, con người và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tác giả bài viết: Trần Minh Thái