UBMTTQ Việt Nam huyện Đakrông trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức hoạt động đa dạng phong phú, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đakrông đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.
Lễ phát động "Quân và dân cùng chung tay xây dựng NTM"
Xác định xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong những năm qua Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã phát huy vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thực hiện thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt. Đặc biệt trong phong trào đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng NTM. Đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa về xây dựng NTM là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Với phương châm lấy sức dân để xây dựng cho dân, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người dân vừa là chủ thể vừa là người hưởng lợi trong chương trình xây dựng NTM, cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng NTM đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú được triển khai, trong đó, chú trọng vận động có chiều sâu và những việc làm cụ thể, thiết thực, nêu gương sáng, mô hình hay. Hoạt động này đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ và nhân trong huyện. Từ đó đã có nhiều hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường, nhà sinh hoạt cộng đồng. Điển hình như các hộ gia đình ông Hồ Thủy thôn A La xã A Ngo đã hiến trên 3.000 m2 đất, gia đình chị Hồ Thị cương thôn Tà Lêng xã Đakrông hiến 1.800m2, hộ gia đình ông Hồ Văn Luynh hiến 3.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn…Trong 5 năm tổng giá trị người dân đóng góp để xây dựng NTM trên 5 tỷ đồng thông qua các phong trào hiến đất, đóng góp ngày công lao động… góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương được đổi mới, văn minh hơn, heeij thống chính trị cơ sở tiếp tục được cũng cố; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Hiện nay trên địa bnaf huyện đã có 13/13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí về xây dựng NTM.
Cùng với phong trào hiến đất, làm đường, MTTQ huyện còn tích cực vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo và nhà ở dân cư. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay UBMTTQ các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyền truyền cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, hổ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát góp phần ổn định cuộc sống cho người dân. Trong giai đoạn 2011-2015 UBMT các cấp trong huyện đã vận động được gần 2 tỷ đồng xây dựng 53 nhà đại đoàn kết, sữa chữa 10 nhà, hổ trợ gần 3.000 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn huyện Cùng với phát triển kinh tế nông thôn, MTTQ còn vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hàng năm, MTTQ huyện tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tích cực phấn đấu và nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, đến nay toàn huyện đã có 100/103 thôn, bản được công nhận văn hóa cấp huyện; 21 thôn, bản được công nhận văn hóa xuất sắc cấp tỉnh; 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Vận động xây dựng Quỹ khuyến học trong các dòng họ, các khu dân cư, duy trì hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, vận động nhân dân đảm bảo tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến lớp.
Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, MTTQ huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn ANTT tại thôn, bản tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư… vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tược, phát triển kinh tế trang trại; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.
Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đakrông trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp trong xã hội. Từ đó, phát huy được vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng, góp sức sớm đưa huyện Đakrông hoàn thành các tiêu chi xây dựng NTM trong tương lai gần.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng