Trực báo công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện

Ngày 12 tháng 5, đồng chí Lê Đắc Qùy - PCT UBND huyện đã chủ trì buổi họp trực báo công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện. Tham dự buổi họp trực báo có đại diện lãnh đạo các cơ quan: phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất; Văn phòng UBND huyện; Tổ giúp việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2014 của huyện; lãnh đạo và cán bộ địa chính xây dựng của 14, xã thị trấn và Đại diện đơn vị tư vấn Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp-Bộ NN&PTNN.
lãnh đạo phòng TN&MT báo cáo công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại buổi làm việc
Công tác kiểm kê đất đai năm 2014 được thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ cũng như kế hoạch 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch số 4381/KH-BCĐKKĐĐ ngày 9/12/2014 của Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 5/1/2015 của UBND huyện Đakrông để triển khai thực hiện. Huyện đã bắt đầu triển khai từ tháng 3/2015 công tác kiểm kê đất đai nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất tình hình quản lý đất đai trong thời gian qua làm cơ sở xây dựng cơ chế chính sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, đơn vị tư vấn cùng UBND các xã, thị trấn và phòng TN&MT  đã có nhiều cố gắng tích cực trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn tồn tại, chưa có sự phối hợp chặt chẽ tích cực giữa các cơ quan chức năng huyện, đơn vị tư vấn với UBND các xã, thị trấn. Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm túc, Tổ giúp việc chưa thực sự vào cuộc chưa bám sát cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện...
 
Để đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của BCĐKKĐĐ tỉnh, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện, Đơn vị tư vấn và UBND các xã, thị trấn cần có sự cố gắng tích cực hơn nữa trong việc phối kết hợp triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và lập BĐHTSD đất 2014 đảm bảo đến 30/5/2015 phải hoàn thành cấp xã; Trong tháng 5/2015 các đơn vị cần thực hiện việc nghiệm thu quá trình ngoại nghiệp ở cấp xã để chuẩn bị việc nghiệm thu giai đoạn tiếp theo; Từ ngày 01/6/2015 đến 30/6/2015 Phòng TN&MT phải tổ chức nghiệm thu hồ sơ các xã để phục vụ cho việc hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập BĐHTSD đất cấp huyện vào 15/7/2015. 

Tác giả bài viết: Lê Thị Minh