Triệu Nguyên đẩy mạnh công tác chỉ đạo hoạt động chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh

Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là năm gặp nhiều khó khăn nhất là đại dịch COVID- 19 và đợt mưa lũ lịch sử kéo dài. Mặc dù phải đối mặt với khó khăn nhưng băng sự đoàn kết quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã Triệu Nguyên đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trên tất các lĩnh vực.
Nông dân xã Triệu Nguyên sản xuất đầu năm
Để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, ngay từ đầu năm đảng ủy đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ uyện ủy, UBND huyện, các ban Đảng huyện ủy, các phòng ban của UBND huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện. Vì vậy, Đảng ủy xã Triệu Nguyên nhật thức rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên. Do đó, Đảng ủy xã Triệu Nguyên sớm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng các cấp, bám sát kết luận số128-KL/HU, ngày 18/12/2019 của Huyện ủy và thông báo giao chỉ tiêu năm 2020 của UBND Huyện, và nhiệm vụ, giải pháp phát triển triển kinh tế- xã hội QPAN công tác xây dựng Đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể của Đảng bộ xã. Đặc biệt là ngay sau khi ký cam kết của người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ huyện ủy.
Trên cơ sở đó, Đảng ủy căn cứ tình hình thực tế của đia phương xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức hội nghị ký cam kết, giao nhiệm vụ cho chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nội dung đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện chỉ tiêu kép vừa chống dịch vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM. Chỉ đạo chính quyền bán sát kế hoạch của UBND huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện tốt QCDC công khai minh bạch các chương trình đầu tư, giải quyết tốt các vấn đề nhân dân quan tâm, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, trả lời những thắc mắc làm hài lòng người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiên tốt cơ chế một cửa, nhận và trả kết quả đúng quy định. Đảng ủy thường xuyên quan tâm tạo điều kiện đảm bảo cho chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành, trong tuyên truyền vận động chuyển biến được nhận thức từ công tác quản lý sang phục vụ. Ngoài ra hàng tháng, Đảng ủy thống nhất tổ chức giao ban với mặt trận và các đoàn thể vào ngày 18, chính quyển ngày 22 qua đó để nghe ý kiến đề xuất để có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo sát với tình hình của địa phương, giải quyết kịp thời những vướng mắc. Đảng ủy xã Triệu Nguyên đã chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể duy trì chế độ giao ban, phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đổi mới được các phương thức hoạt động, cách thức và phương pháp hoạt động, thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng hiệu quả, chỉ đạo thường xuyên xuống các thôn ít nhất trong tuần 2 buổi nhằm hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng cũng như các hoạt động phong trào, xây dựng các mô hình tự quản ở các thôn, xóm. Cụ thể như mô hình “5 không” “3 sạch”; “mô hình đảm bảo ANTT không có tội phạm và các tệ nạn xã hội” của các cấp hội vận động thực hiện phong trào làng “3 sạch”... ngoài các mô hình trên Đảng ủy xã Triệu Nguyên chỉ đạo giao nhiệm vụ cho mặt trận và các đoàn thể đảm nhân các mô hình mới trong trồng trọt, chăn nuôi, vận động hội viên đoàn viên thực hiện có hiệu quả việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước kêu gọi đóng góp các loại quỹ đạt và vượt kế hoạch huyện giao, xây dựng các tuyến đường hoa, đường kiểu mẫu góp phần chung tay xây dựng NTM. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, duy trì sinh hoạt, hội họp các chi hội, tăng cường công tác giáo dục chính trí tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phát huy được vai trò trách nhiệm ở các cấp hội, động viên kịp thời hội viên thực hiện tốt phong trào làm ăn sản xuất kinh doanh giỏi.. .từ đó nhân rộng trong toàn thể cán bộ và nhân dân, thực hiện tốt cầu nối giữa quần chúng nhân dân với Đảng và chính quyền, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền mặt trận trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo thực hiên tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08, 09 và 12 cảu Huyện ủy. Chính nhờ vậy, trong năm qua, Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được cấp trên đánh giá cao, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó Chính quyền, mặt trận, Hội CCB, Hội Nông dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt năm 2020, xã Triệu Nguyên được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng NTM.

Tác giả bài viết: Văn Tiến