Thông báo tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân, chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

(Thực hiên công văn số 292/UBND-MC ngày 01/04/2020 của UBND huyện Đakrông về tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân, chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện
1. Tạm dừng công tác tiếp công dân trên toàn huyện. Chỉ tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Tạm dừng tiếp nhận tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn. Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công quảng trị hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên bắt đầu từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Tác giả bài viết: Ban biên tập