Tập thể lãnh đạo UBND huyện làm việc với xã A Vao

Chiều ngày 16/9/2021, tập thể lãnh đạo UBND huyện Đakrông có buổi làm việc với xã A Vao về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Thái Ngọc Châu – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND chủ trì buổi làm việc; đồng chí Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan của huyện.
Đồng chí Thái Ngọc Châu kết luận buổi làm việc
Trong 8 tháng đầu năm 2021, xã A Vao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Theo đó,  kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định: tổng diện tích gieo trồng là 476,5 ha đạt 101,6% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm 6.790 con. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn được chăm lo, đạt 8 tiêu chí NTM…Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và giữ vững.
Trong những tháng cuối năm 2021 xã A Vao tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục huy động các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí do chính người dân thực hiện như: thu nhập, giảm nghèo, nhà ở dân cư, môi trường... Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ và nêu các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021.
Phát biểu kết luận buổi làm việc đ/c Thái Ngọc Châu – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND yêu cầu xã A Vao thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covd-19 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân; đồng thời tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm xã đạt 10 tiêu chí NTM. Các ngành chức năng phối hợp với xã tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tình trạng khái thác khoáng sản và lâm sản trái phép trên địa bàn; công tác phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm cũng như phòng chống mưa, rét hiệu quả cho đàn vật nuôi; xã chủ động khảo sát tìm kiếm quỹ đất để bố trí xây dựng trường học, đất ở cho người dân; tích cực hỗ trợ người dân hoàn thành hồ sơ nhập Quốc tịch, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đảm bảo  hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng cuối năm  theo đúng kế hoạch.
 

Tác giả bài viết: Minh Vũ