Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán thường xuyên của Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
Nông dân huyện Đakrông đổi mới phương thức sản xuất phát triển kinh tế
Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Đakrông luôn được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, cùng với sự nổ lực cố gắng của toàn dân, đã đem lại nhiều kết quả quan trọng. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đồng bộ; ngân sách nhà nước và nguồn lực huy động cho công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là 370.354 triệu đồng. Thông qua  thực hiện các dự án thuộc chương trình giảm nghèo, người nghèo đã mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo hiệu quả; tư tưởng trông chờ, ỉ lại từng bước được khắc phục. Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện bình quân giảm 5,54%/năm, vượt mục tiêu chương trình đề ra. Diện mạo nông thôn miền núi thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu cơ bản của xã hội như:Y tế, Giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin… Tuy nhiên , bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: một số  cấp ủy Đảng, Chính quyền  ở các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời. Một số bộ phận người dân vẫn chưa thực sự chủ động, còn có tư tưởng trông chờ vào sự hổ trợ của Nhà nước và cộng động; vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo chưa được phát huy một cách  mạnh mẽ; việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề lao động nông thôn còn chậm; năng lực tiếp cận chính sách, thực hiện chính sách và việc áp dụng tiến bộ  khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người dân đang còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; việc khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương chưa được mạnh mẽ; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… là những thách thức lớn đói với công tác giảm nghèo bền vững, những yếu tố nói trên dẫn đến công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo, phát sinh nghèo còn cao. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần  thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Huyện Đakrông phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn huyện bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 từ 4-5% và giai đoạn 2026-2030 giảm từ 3-4%
Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết 05- CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”, Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững.
Xác định đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong những năm qua huyện Đakrông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo. Đổi mới. đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng dựng cuộc sống ấm no”.
Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế- xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng đã phát triển với vùng khó khăn, có chính sách hổ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư những địa bàn khó khăn, gắn  với đảm bảo quốc phòng – an ninh. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện di dời dân cư, bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn dân cư tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. Quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và các dịch vụ xã hội khác…Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng; khai thác, quản lý , sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hổ trợ của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch bảo trì, sữa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp để phục vụ cho sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, phát hiện những sai sót, khuyết điểm hoặc không phù hợp trong đầu tư, trong lãnh đạo, chỉ đạo. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng gây lãng phí, thất thoát, tham ô, tham nhũng trong thực hiện chương trình hổ trợ người nghèo. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác sơ, tổng kết, khen thưởng biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xem xét tách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về giảm nghèo. Tiếp tục tổ chức các cuộc vận động xã hội, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “ Vì người nghèo”, nhằm đưa công tác giảm nghèo bền vững, coi đây là nội dung quan trọng trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 của địa phương./.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng