"Phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" - Bài 1: Xây dựng con người phát triển toàn diện

Văn hóa là “tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo của con người đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại. Qua bao thế kỷ, các hoạt động sáng tạo ấy đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống thị hiếu thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình". Đó chính là một hệ thống hữu cơ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy thông qua hoạt động thực tiễn. Mỗi quốc gia, dân tộc, muốn phát triển bền vững và ổn định phải xây dựng văn hoá, phát triển văn hóa và con người, gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, ổn định chính trị xã hội trên tinh thần “tiếp thêm sức mạnh của nền văn hóa đương thời và nâng nó lên ngang tầm với sự phát triển kinh tế và sự phồn vinh của xã hội”.
Từ năm 2015 đến nay huyện Đakrông đã chỉ đạo tổ chức 29 giải thi đấu thể thao cấp huyện
Nhằm triển khai Chương trình hành động số 76-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa IV) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước” có hiệu quả, UBND huyện đã chỉ đạo ban hành các kế hoạch hành động với giải pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; không ngừng hoàn thiện, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể một cách đồng bộ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, từng cơ quan phụ trách xã. Thực hiện, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu về văn hóa, đầu tư trọng điểm, giải quyết những vấn đề có tính cấp bách đồng thời nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Chương trình hành động số 76-CTr/HU, ngày 06/01/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định “Xây dựng con người phát triển toàn diện” trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng thông qua công tác xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Cơ quan đơn vị văn hóa, xây dựng Hương ước, Quy ước cộng đồng; Qua đó, xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy những giá trị truyền thống trên địa bàn huyện.
Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Đakrông đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. UBND huyện đầu tư phát triển con người văn hóa gắn với trí tuệ, tri thức: Trong giáo dục chú trọng nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người; học sinh được chú trọng giáo dục cả về tri thức, đạo đức, thể chất, kỹ năng sống. Ngoài các tiết học chính khóa, học sinh còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham quan các di tích, các hoạt động triển lãm, trưng bày tư liệu lịch sử, trồng cây xanh bảo vệ môi trường...Hệ thống thông tin đại chúng ngày càng được quan tâm đầu tư mở rộng về quy mô, mạng lưới thông tin tại các cụm xã, các hệ thống thông tin, máy móc của Đài phát thanh truyền hình đã được đầu tư trang cấp cơ bản, đội ngũ cán bộ đảm bảo phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền, hệ thống kỹ thuật thông tin đã được bố trí về tận cơ sở. Có 14/14 xã, thị trấn được phủ sóng điện thoại di động, hệ thống phát thanh truyền hình đã được phát triển tại các xã với tỷ lệ phủ sóng trên 90%, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Toàn huyện có 01 đài Phát thanh - Truyền hình tại trung tâm huyện và 04 trạm phát lại ở cơ sở, 04 trạm truyền thanh xã, 01 trung tâm viễn thông, 01 chi nhánh viễn thông Quân đội Viettel, 01 chi nhánh MobiPhone; có 13/14 xã, thị trấn có điểm bưu điện, 01 thư viện huyện, 15 tủ sách ở cơ sở; hàng năm huyện đã đầu tư hệ thống Pa Nô, Áp phích để tuyên truyền cổ động; trang thông tin điện tử huyện đã hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao nhu cầu nắm bắt thông tin, bồi dưỡng tri thức khoa học - kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, tìm hiểu thời sự chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương đối với người dân được nâng lên. Hệ thống thông tin cơ sở đã được quan tâm đầu tư và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin và truyền thông trên địa bàn, từ năm 2015 đến nay đã xây dựng 42 tấm Pa - nô, hàng trăm áp pích, băng rôn vượt đường, cờ đuôi cá; cờ phướn, cờ hội, cờ Tổ quốc, cờ Đảng để phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền. Công tác Quản lý nhà nước về doanh nghiệp, bưu chính tuân thủ nghiêm túc các quy định về chất lượng dịch vụ, thể lệ, thủ tục và thực hiện tốt việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát triển các dịch vụ bưu chính trên địa bàn. Toàn huyện có 13/14 xã có điểm phục vụ bưu chính (xã A Vao chưa có điểm phục vụ bưu chính); dịch vụ bưu chính phục vụ đến từng xã, duy trì đảm bảo 100% xã có sách, báo đến trong ngày. Nhiều dịch vụ mới được triển khai đáp ứng tốt hơn nhu cầu nâng cao tri thức của người dân, nhất là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp tết, lễ, hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an toàn mạng thông tin.
Công tác thư viện trong 05 năm qua đã đẩy mạnh và phát triển mạnh mẽ về văn hóa đọc trong cộng đồng; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của thư viện huyện, thư viện xã, tủ sách xã, thôn, bản hoạt động đảm bảo hiệu quả và đã góp phần vào nhiệm vụ phát triển văn hóa của huyện nhà, đặc biệt là đã cung cấp tri thức cho CB,CC,VC học sinh và nhân dân trên địa bàn tri thức về các lĩnh vực khoa học, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử,…đã đón khoảng 9.000 lượt người đến truy cập Internet và sử dụng máy tính công cộng từ Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” trên địa bàn huyện Đakrông giai đoạn 2017 - 2020. Hàng năm tổ chức tuyên truyền hưởng ứng nhân “Ngày sách Việt Nam 21/4”; Quản lý, sử dụng có hiệu quả dịch vụ Internet tại thư viện huyện. Hầu hết người dân đã được tiếp xúc với Công nghệ thông tin, Internet thuận tiện hơn, kết quả đạt được trong lĩnh vực này đã góp phần vào mục tiêu phát triển Con người tri thức, có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ.
Xây dựng và phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tích cực tuyên truyền phổ biến trực tiếp thông qua các đợt truyền thông về dân số - gia đình - trẻ em; truyền thông qua các buổi sinh hoạt của thôn, bản, qua các phong trào của các tổ chức Hội, Đoàn thể như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên; các buổi phổ biến Luật hôn nhân gia đình và Luật phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền qua hệ thống Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, hệ thống đài, trạm truyền thanh, thông tin lưu động; Công tác tuyên truyền đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người dân được tuyên truyền về các chính sách liên quan đến việc phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa, hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội thông qua việc phát triển các nhóm, hội, các phong trào ‘uống nước nhớ nguồn”, ‘đền ơn đáp nghĩa”, ‘vì người nghèo”... Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. 
Nhằm tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Phát huy vai trò của văn hóa văn nghệ trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng. UBND huyện đã ban hành các chủ trương, giải pháp và cơ chế thuận lợi cho hoạt động sự nghiệp văn hóa nghệ thuật từ huyện đến cơ sở. Giáo dục nghệ thuật, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được quan tâm. Trong 05 năm qua, nhiều chương trình, kế hoạch về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai, đạt nhiều kết quả; công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi ngày càng được nâng cao. Khai thác, sử dụng, phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở đã được đầu tư xây dựng đồng thời tiếp tục kêu gọi các chương trình dự án, các nguồn tài trợ và sự đóng góp của cộng đồng để xây dựng thiết chế văn hóa. Chú trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đào tạo các nghệ nhân cồng chiêng, các nghệ nhân làm nhạc cụ truyến thống, khai thác các tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn. Chú trọng tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thông qua các hình thức như: Liên hoan các Làng văn hóa; Liên hoan Dân ca, nhạc cụ truyền thống, tổ chức các hội thi hội diễn nghệ thật quần chúng hàng năm và tham gia các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ liên tỉnh...Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào như: Phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương đã góp phần xây dựng nền văn hóa truyền thống, tạo môi trường sáng tác lành mạnh, điều kiện thuận lợi cho mọi năng lực sáng tác có cơ hội phát huy phát triển, khích lệ những tìm tòi, tôn trọng những ý kiến khác nhau về văn hóa nói chung và về sáng tác, biểu diễn, lý luận và phê bình văn học - nghệ thuật trên tất cả các loại hình văn hóa văn nghệ nói riêng.
Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. UBND huyện đã chỉ đạo ngành Giáo dục huyện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng việc giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân trong trường học. Các văn bản chỉ đạo bám sát quan điểm coi trọng giáo dục đạo đức công dân, giáo dục truyền thống lịch sử trong cán bộ, đảng viên, đoàn thể quần chúng. Tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ cho người dân thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở cấp huyện cũng như ở cơ sở,...Công tác tuyên truyền phát động nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được tăng cường. Với mục tiêu tuyên truyền, vận động và khuyến khích phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên ngày càng được nâng cao. Từ năm 2015 đến nay chỉ đạo tổ chức 29 giải thi đấu thể thao cấp huyện với nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thể thao truyền thống..., tham gia đầy đủ các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; Tỷ lệ tham gia TDTT thường xuyên năm 2015 đạt 24%, đến tháng 12 năm 2019 đạt 31%, tăng lên 17%; Số gia đình thể thao đạt 18%, tăng 0,4% so với năm 2015; 80% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thường xuyên tham gia tập luyện TDTT; Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn nhân cách được quan tâm đặc biệt. Trong thời gian qua, phong trào TDTT trong trường học đã được nâng cao rõ rệt, 100% các trường học đã hoàn thành chương trình giáo dục thể chất, chương trình nội khoá theo quy định của Bộ GD và ĐT. Nhiều trường học đã tổ chức tốt thể dục giữa giờ, thể dục buổi sáng, tổ chức hội khỏe cấp trường và hội khỏe phù đổng cấp huyện theo định kỳ. Tham gia thi đấu hội khỏe phù đổng cấp tỉnh đạt nhiều kết quả cao. Một số câu lạc bộ tự phát TDTT như võ thuật, cầu lông, bóng chuyền, thể dục thẩm mỹ, gym,…được hình thành, tạo điều kiện cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. 100% các xã, thị trấn có sân bóng đá mini, 80% thôn, bản có sân bóng chuyền, 100% xã, thị trấn đã quy hoạch đất dành cho các công trình TDTT; Các giải thi đấu TDTT từ cơ sở đến huyện luôn thu hút được sự quan tâm, cổ vũ, hưởng ứng. Phát triển phong trào TDTT quần chúng góp phần nâng cao sức khỏe thể lực, tầm vóc của người dân.
Hàng năm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiêm tra trực tiếp các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn bình quân 2 lần/năm. Coi công tác kiểm tra giám sát là cơ sở để xây dựng cơ chế quản lý văn hóa và chế tài ngăn chặn, xử lý các hoạt động sáng tác, truyền bá những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có nội dung, tư tưởng nghệ thuật thấp, ảnh hưởng xấu tới xã hội. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. 

Tác giả bài viết: Minh Hiển