Những kết quả sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 47 ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị ở huyện Đakrông

Qua 15 năm triển khai Nghị quyết số 47 ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình”, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được nhiều thành công và góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập bình quân đầu người hàng năm, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Một buổi truyền thông về DS-KHHGĐ cho chị em phụ nữ
Báo cáo của UBND huyện Đakrông ngày 27/2/2020 cho biết: Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cán bộ đảng viên và nhất là cán bộ ngành Dân số- kế hoạch hóa gia đình, y tế đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình; xem công tác này là một nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương; là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp uỷ đảng và chính quyền; từ đó vận động gia đình, quần chúng nhân dân và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Hàng năm, huyện đã tổ chức trên 30 lớp tập huấn với trên 2.000 lượt người tham gia. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã quán triệt nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, pháp lệnh Dân số và các văn bản pháp luật liên quan đến tận cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Mạng lưới cán bộ dân số được phổ biến đến 103 thôn bản. Công tác đầu tư nguồn lực về chính sách dân số đã được Trung ương đến địa phương quan tâm. Hàng năm cơ quan Dân số đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ra quân chiến dịch tăng cường lồng ghép dịch vị CSSKSS/KHHGĐ đến 14 xã, thị trấn. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 36.7% năm 2005 đến nay còn 35.21% năm 2019; các mô hình làng không sinh con thứ 3 được xây dựng từ 2 thôn tại xã Ba Lòng đến nay đã nhân rộng lên 52 thôn trong toàn huyện. Trong đó có 2 thôn Ty Nê xã A Bung và thôn Thạch Xá xã Ba Lòng đã duy trì bền vững 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Có 4 mô hình 3 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên tại thôn Cù Tài I, Cù Tài II tại xã A Bung và thôn A La, thôn Ăng Công xã A Ngo duy trì và được UBND Tỉnh công nhận tặng giấy khen và 01 công trình phúc lợi trị giá 20 triệu đồng . Nhiều mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số đã được triển khai trên địa bàn huyện như: mô hình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; mô hình làm mẹ an toàn… Qua triển khai các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Nhìn chung, 15 năm qua quy mô dân số trên địa bàn huyện được ổn định, chất lượng dân số từng bước được nâng lên; Đội ngũ làm công tác dân số-KHHGĐ từ huyện đến cơ sở không ngừng được kiện toàn , cũng cố cả về số lượng lẫn chất lượng; các nguồn lực đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ được tăng cường. Nhờ vậy, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH và công cuộc XĐGN tại địa phương.
Tuy nhiên, công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình còn một số khó khăn tồn tại, đó là: Công tác kế hoạch hóa gia đình chủ yếu tập trung trong cán bộ, công chức, viên chức còn buông lỏng ngoài nhân dân; người dân vùng sâu, vùng xa chưa được hưởng hết các quyền lợi về sinh sản, chăm sóc sức khỏe, cũng như tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; việc thực hiện các chế độ cho cán bộ dân số và cộng tác viên ở cơ sở chưa phù hợp…
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 47, huyện Đakrông sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp, đó là: Từng lúc xây dựng, bổ sung kế hoạch, đề án phát triển dân số phù hợp với điều kiện kinh tế của huyện; gắn việc thực hiện Nghị quyết với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về chiến lược dân số, đảm bảo 100% đảng viên, công nhân viên chức thực hiện tốt chính sách dân số để làm gương cho quần chúng nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình với ngành Y tế để đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản… nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng