Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện Đakrông

Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng được Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Đakrông phát động ngày càng sâu rộng và có hiệu quả, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu.
Trung đội Dân quân cơ động huyện thực hành đánh thuốc nổ
Ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 269- NQ/ĐU ngày 13/09/2013 của Đảng ủy quân khu; Nghị quyết số 1421-NQ/ĐU ngày 07/10/2013 của Đảng ủy quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện của LLVT đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Toàn LLVT huyện đã tạo được bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Nổi bật là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị, địa bàn. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên. Chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện tiếp tục được đổi mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị LLVT đã bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho các đối tượng, trong đó huấn luyện cán bộ là khâu then chốt; lấy tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm điều kiện và môi trường huấn luyện cơ bản; lấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân làm nội dung thường xuyên để huấn luyện. Trong điều hành huấn luyện, diễn tập đã vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp, luôn gắn kỷ thuật với chiến thuật, coi trọng hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ, phối hợp hiệp đồng tác chiến giũa bộ đội thường trực, bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ; kết hợp kiểm tra huấn luyện, diễn tập lực lượng DQTV với quy mô hình thức phù hợp sát với thực tế chiến đấu và địa bàn tác chiến phòng thủ cấp huyện và cấp xã. Tăng cường huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật, bảo đảm khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có và làm chủ vũ khí, trang bị mới; chú trọng huấn luyện tác chiến phòng thủ , tổ chức tốt công tác huấn luyện các lực lượng bộ đội thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ; huấn luyện phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn và nâng cao khả năng cơ động của từng lực lượng.
Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đặt ra những yêu cầu cao hơn trong xây dựng lực lượng, tăng cường quốc phòng, an ninh, trực tiếp là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, Thời gian tới, LLVT huyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; tích cực đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập; chú trọng huấn luyện theo tình huống, phương án tác chiến khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, luyện tập theo phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ; xây dựng các phương án SSCĐ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường kiểm tra, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, rèn luyện kỷ luật… Từ đó từng bước nâng cao khả năng tác chiến, SSCĐ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng