Kết quả sau 1 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ở huyện Đakrông

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Đakrông càng đi vào chiều sâu, đã thật sự tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng, rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Việc học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Người dân trồng dứa phát triển kinh tế ở huyện Đakrông
Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên, tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới.
    Tiếp nối Chỉ thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nội dung việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc triển khai với tỷ lệ tham dự lớn, đúng thời gian theo kế hoạch, như: Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Đảng bộ Công an huyện, Chi bộ Trung tâm Y tế huyện, Chi bộ Hạt Kiểm Lâm ... Các Chi, Đảng bộ đã căn cứ nội dung Chỉ thị 05-CT/TW,  Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện việc rà soát, bổ sung chủ đề thực hiện như: Đảng bộ xã Triệu Nguyên đăng ký chủ đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017 là: “Đảng bộ xã Triệu Nguyên quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”; Đảng bộ xã Pa Nang với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”… Ông Hồ Văn Thịnh Bí thư thôn A La, xã Ba Nang cho biết: “Trong những năm qua, Chi bộ đã thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn hiểu rõ tầm quan trọng về mục đích, ý nghĩa nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ đó nhận thức của người dân được nâng lên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tự giác, tính tiên phong gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân , tương ái trong cuộc sống; phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất…”.
Ông Nguyễn Quang Đại – Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm:  “Qua một năm thực hiện Chỉ thị 05/TW, nhiều cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu đã có những việc làm cụ thể để học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị và môi trường công tác của mình như: gương mẫu trong lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động gia đình chấp hành đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đây chính là tiền đề quan trọng, là giải pháp hàng đầu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trên địa bàn toàn xã; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020”.
      Ông Trần Minh Thái, UVTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện ủy cho biết: “Trên địa bàn huyện Đakrông, sau gần một năm Triển khai, các ngành, các cấp và các địa phương đã chú trọng việc thực hiện để cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Trong thực hiện xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác, có nhiều đơn vị đã chủ động triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các Chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, dành nhiều thời gian để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề từng bước được nâng lên, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên và góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc tại mỗi cơ quan, đơn vị.  Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đang tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của địa phương; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các mặt; giữ vững trật tự trị an, trật tự an toàn xã hội; ra quân phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự ATGT, xây dựng nếp sống văn minh; giữ vững, tăng cường kỷ luật; xây dựng, thực hiện tốt chế độ, trách nhiệm, đạo đức cán bộ, công chức; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, sách nhiễu, tiêu cực; sâu sát, gần gũi nhân dân, xây dựng phong cách: tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử và phong cách sống theo tấm gương của Bác”.
      Qua một năm thực hiện Chỉ thị 05 đã khẳng định: Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thiết thực đối với mỗi người. Đây không còn là cuộc vận động mà trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, cá nhân...nhằm xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng