Huyện Đakrông quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 14-15%; Cơ cấu kinh tế đến 2025: Nông nghiệp 37-38%, Công nghiệp - Xây dựng 47-48%, Thương mại - Dịch vụ 15-16%; tăng bình quân hàng năm 12%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 tăng 2 lần so với năm 2020 (tương đương 41 triệu đồng); Xây dựng sản phẩm theo chương trình OCOP mỗi xã, thị trấn 01- 02 sản phẩm; Phấn đấu số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 03 - 04 xã (trong đó có 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 từ 4 - 5%; Phấn đấu đến năm 2025, có 60% trường mầm non, 60% trường tiểu học và 45% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, 01 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia; Đến cuối năm 2025 có 120 giường bệnh, có 9,96 bác sĩ/1 vạn dân…
Huyện Đakrông quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025
Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xác định các chương trình, dự án trọng điểm; lĩnh vực đột phá. Đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị, địa phương thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ.
 Các chương trình, dự án trọng điểm: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CCN Krông Klang huyện Đakrông; Đầu tư xây dựng hồ sinh thái (Đập dâng) khe Ruôi, thị trấn Krông Klang; Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng huyện Đakrông; Quy hoạch phát triển khu đô thị mới phía Đông Nam thị trấn Krông Klang, nhằm tạo điều kiện phát triển thương mại, du lịch, tăng cường liên kết giữa các xã Mò Ó, Đakrông, Triệu Nguyên, Ba Lòng; Triển khai thành lập đô thị mới Tà Rụt theo Nghị quyết 02/NQ/TU của Tỉnh ủy (Khóa XVI); Đầu tư xây dựng Quảng trường (trước Nhà truyền thống Vân Kiều, Pa Cô); Sân vận động huyện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện và tạo bộ mặt cho trung tâm huyện lỵ.
Xác định các lĩnh vực đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn nhân lực có chất lượng cao. Quyết liệt trong điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.
 Tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tổ chức sản xuất với hình thức liên doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Phát huy thế mạnh đất rừng và rừng để đầu tư phát triển lâm nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.
 Tái cơ cấu ngành công thương, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp điện năng, công nghiệp khai khoáng, chế biến nông lâm, sản; kêu gọi, thu hút phát huy hiệu quả cụm công nghiệp Krông Klang; chuyển đổi có hiệu quả mô hình Chợ Trung tâm huyện.
 Phát triển hệ thống chợ, siêu thị, hệ thống cửa hàng, nhà nghỉ nhằm phát triển thương mại, dịch vụ. Tích cực, chủ động kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư để phát triển du lịch trên địa bàn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Để các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 có tính khả thi Huyện đề ra một số giải pháp thực hiện:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân về những thành tựu đạt được của huyện trong 5 năm qua và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định trong Nghị quyết. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chủ đề năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Khắc phục thiên tai, dịch bệnh; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh”.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những nội dung công tác trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện triển khai thực hiện. Đồng thời, hằng năm tổ chức  ký cam kết của tập thể Chi, Đảng bộ trực thuộc, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị, Mặt trận và các đoàn thể huyện. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phân cấp, phân công, phân kỳ nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.- Thương xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.
Bằng nhiều giải pháp đồng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng với sự hưởng ứng, tham gia tích cực, chủ động của người dân, Huyện Đakrông sẽ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo