Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thị trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn).
Nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930- 01/8/2020), Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm, để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” tuần thứ nhất sẽ bắt đầu từ 10h00 ngày 23/3/2020; tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 9h00 ngày 13/7/2020.
Việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930- 01/8/2020). Vì vậy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện hưởng ứng cuộc thi, tạo điệu kiện để cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực và đạt kết quả cao nhất.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo