Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Ngày 22/4, Huyện ủy Đakrông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Trí Tuân – TUV – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, phòng ban cấp huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và các gương điển hình tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuân khen thưởng các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc
Trong những năm qua, công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05; chuyên đề các năm 2017, 2018, 2019, 2002 được các cấp ủy, đơn vị tiến hành kịp thời, nghiêm túc, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Cùng với việc quán triệt, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy Đảng đã chủ động đề ra các nội dung việc làm mới, sáng tao nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị.
Qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực, quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên, tác phong, lề lối làm việc có nhiều chuyển biến tích cức hơn, sâu sát hơn, kịp thời nắm bắt và giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhân dân các địa phương đã chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng NTM. Qua đó, đã tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nề nếp, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong sinh hoạt, các Chi bộ dành nhiều thời gian để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên và góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc tại mỗi cơ quan, đơn vị.
Cũng trong chương trình Hội nghị, BTC đã khen thưởng các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tác giả bài viết: Minh Hiển