Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

Chiều ngày 9/6/2015 huyện Đakrông tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định 26/2015 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện
        Những năm qua, các cấp, các ngành huyện Đakrông đã tích cực tổ chức cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt được một số kết quả khá quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên; cơ cấu công chức, viên chức còn chưa hợp lý về số lượng, chức danh ngạch, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, trình độ, dân tộc, giới tính; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu… Việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW là nhằm mục tiêu: Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...
       Tiếp đó, các đại biểu đã được quán triệt về Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; nội dung thông tư liên tịch giữ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện Nghị định 108/2014. Hội nghị yêu cầu các đại biểu cần nghiêm túc thực hiện các nội dung của NQ 39-NQ/TW, chú trọng công tác tuyên truyền vận động; kiểm tra, rà soát và đánh giá lại đội ngũ cán bộ cong viên chức của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch cụ thể nhanh chóng thực hiện NQ một cách thiết thực hiệu quả.

Tác giả bài viết: Văn Tiến