Đẩy manh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông ban hành Kế hoạch số 85-KH/HU, ngày 06/01/2020 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong huyện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội đảng bộ huyện Đakrông làn thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020
Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền vào những nội dung sau:
Thứ nhất: Tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các thời kỳ Đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
Thứ hai: Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.
Thứ ba: Tuyên truyền  những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị … của đất nước, của tỉnh, của huyện, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
Thứ tư: Tuyên truyền hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.
Thư năm: Tuyên truyền  các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; những mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thứ sáu: Đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.
Thông qua tuyên truyền ,tạo sự đồng thuận về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo