Đảng bộ xã Đakrông tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng là một trong những công tác có vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tổ chức Đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức Đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đakrông là một trong những Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Đakrông làm tốt công tác này góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh.
BCH Đảng bộ xã Đkrông triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát
Theo đó,để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp ủy, UBKT Đảng bộ xã Đakrông đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Cấp ủy Đảng đã chủ động định hướng cho đội ngũ báo cáo viên trong việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của trung ương, tỉnh và huyện Đakrông liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, cũng như việc thông tin kết quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng bộ đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó Cấp ủy, UBKT Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn khóa, hàng năm, hàng quý và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Ban hành kịp thời các quy định, quy chế hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trên địa bàn xã như: Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động của UBKT Đảng ủy, đội ngủ cán bộ làm công tác kiểm tra...
Kết quả, trong nhiệm kỳ qua UBKT Đảng ủy xã Đakrông đã có 30 cuộc kiểm tra, 20 cuộc giám sát đối với 14 chi bộ, 01 cấp ủy viên và kiểm tra 13 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chất lượng kiểm tra giám sát đảm bảo đúng quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. qua kiểm tra, giám sát đã hướng dẫn các Chi bộ tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật 12 đảng viên vi phạm kỷ luật về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, trong đó Chi bộ ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 12 đồng chí, cấp trên kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 01 đồng chí. Qua đó đã góp phần giáo dục, ngăn chặn, phòng ngừa hạn chế khuyết điểm, vi phạm xảy ra và giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ. Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng thì công tác kiểm tra giám kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như việc kiểm tra giám sát chưa chủ động, chưa thường xuyên vẫn còn xãy ra tình trạng né tránh.. Mà nguyên nhân trên là do nhận thức của một số chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ còn hạn chế, việc đổi mới phương thức sinh hoạt còn mang tính rập khuôn điều này cũng có tác động không nhỏ đến chất lượng hiệu quả hoạt động của chi ủy, chi bộ.
Để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra giám sát trong đảng thời gian tới Đảng ủy xã cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên về thực hiện công tác kiểm tra giám sát, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy về công tác kiểm tra giám sát... Ngoài ra, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên mà trực tiếp là Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đakrông. Từ đó, thực hiện sự chỉ đạo kịp thời, thông suốt để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy mình, nhất là xin ý kiến chỉ đạo xử lý những vấn đề mới phát sinh. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức, đối tượng kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chức trách của cán bộ, đảng viên; Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương thuộc Đảng bộ huyện về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ đưa Đảng bộ xã Đakrông ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tác giả bài viết: Quang Duy - Minh Vũ