Đảng bộ huyện Đakrông chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Những năm quan, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường việc nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, năng lực hoạt động thực tiễn.
Chỉ đạo Trung tâm chính trị huyện tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng tính chủ động cho người học, dành nhiều thời gian cho thảo luận, tự nghiên cứu, xử lý tình huống. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt là chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Năm 2020 đã mở 01 Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2020 với 52 học viên; 02 lớp đối tượng kết nạp đảng với 160 học viên; 2 lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới với 160 học viên; 01 lớp bồi dưỡng theo chương trình chuyên đề với 75 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo với 103 học viên; 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới với 100 học viên; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn với 140 học viên; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ ở cơ sở với 104 học viên; 01 lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác Mặt với 104 học viên; 01 lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác Đoàn thanh niên ở cơ sở với 88 học viên và 01 lớp bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách công tác Đội ở cơ sở với 62 học viên. Phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn mở 01 lớp Trung cấp LLCT- HC hệ không tập trung tại huyện với 78 học viên; 01 lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung và 01 lớp QLNN ngạch chuyên viên dành cho cho cán bộ, công chức cấp xã là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được chức tại huyện Đakrông.
Công tác giáo dục lý luận chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở có điều kiện nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng lý luận vào thực tiễn, lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết một cách năng động, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá chức danh cán bộ, phục vụ kịp thời công tác quy hoạch cán bộ, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn trong tình hình mới, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo