Đại hội đại biểu xã Triệu Nguyên lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 22/4, Đảng Bộ xã Triệu Nguyên tổ chức Đại hội Đảng Bộ xã lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ra mắt BCH Đảng bộ xã Triệu Nguyên nhiệm kỳ mới
     Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Triệu Nguyên đã tích cực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, tập trung đẩy mạnh công tác truyên truyên các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết thống nhất; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
      Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh tế. tổng diện tích deo trồng cây hàng năm đạt 102% KH, xây dựng mới, nâng cấp và bảo dưỡng 347 m tuyến kênh mương thủy lợi. Có 5/5 công trinh nước tự chảy, 100% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt nông thôn hợp vệ sinh. Về công tác quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường, củng cố đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Đến nay 2 thôn và 1 đơn vị được công nhận làng, đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện chu đáo.
        Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Triệu Nguyên tiếp tục đoàn kết một lòng, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mình, triên khai và thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ xã đề ra, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua đến toàn thể nhân dân, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
          Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020./

Tác giả bài viết: Minh Sang