Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở thôn, khóm

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được tập trung lãnh đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Thực nghiêm túc các quy định, kết luận, nghị quyết của cấp trên về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên. Ban hành và triển khai thực hiện Quy định về chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch đưa đảng viên là cán bộ, công chức cấp huyện về sinh hoạt chi bộ thôn, khóm của các xã, thị trấn nhằm góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Công tác sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng được thực hiện gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18,19-NQ/TW đảm bảo đúng quy định . Hiện nay, toàn Đảng hộ huyện giảm 07 tổ chức cơ sở Đảng do giải thể, sáp nhập, sắp xếp. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, nhất là ở thôn, khóm, địa bàn, đơn vị ít đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; chất lượng đảng viên kết nạp không ngừng được nâng lên. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo theo quy định, kết quả xếp loại đánh giá đã phản ánh công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên hằng năm . Năm 2019, có 07 tổ chức cơ sở Đảng HTXSNV, chiếm 22,6%; 20 tổ chức cơ sở Đảng HTTNV, chiếm 64,5%; có 04 tổ chức cơ sở Đảng HTNV 12,9%. Đảng viên có 335 đảng viên HTXSNV, chiếm 13,6%; có 1.882 đảng viên HTTNV, chiếm 76,6%; có 189 đảng viên HTNV, chiếm 7,9%.

Tác giả bài viết: Văn Tiến