Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại - Ý nghĩa và những bài học thiết thực cho cách mạng Việt Nam

Cách đây vừa tròn 100 năm, ngày 25/10/1917 (theo lịch cũ của nước Nga) tức là ngày 07/11/1917 được ghi vào lịch sử đó là ngày thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Sự kiện này đánh dấu một mốc mới trong tiến trình lịch sử của nhân loại . Ngày nay sau sự kiện Liên bang XHCN Xô Viết và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, đã có nhiều luồng tư tưởng trái chiều về sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga. Tuy nhiên, những người cộng sản chân chính, những tư tưởng tiến bộ thì vẫn hết sức đề cao thành quả và những ảnh hưởng rộng lớn, tích cực của Cách mạng Tháng Mười Nga.
Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột trở thành giai cấp làm chủ xã hội, giải phóng và đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dẫn tới sự ra đời của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa ở Nga và làm cho Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực. Báo hiệu một thời kỳ cải tạo thế giới theo Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tinh mà không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay không chịu ảnh hưởng từ Cách mạng Tháng Mười Nga. Với cách mạng Việt Nam: Giữa lúc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đang nung nấu và dày công tìm kiếm con đường giành độc lập cho dân tộc thì thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thành công và Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đã làm sáng tỏ chân lý và giải đáp cho Người về con đường cứu nước mà Người đang tìm. Người nói: “Luận cương của Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga làm cho tôi sung sướng, nghẹn nghào đến rơi nước mắt. Như người đi đường đang đói được ăn, đang khát được uống. Ngồi một mình trong phòng mà tôi như muốn nói to lên: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần cho chúng ta để giải phóng chúng ta”.
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Bỗng sấm nổ, rạng đông chớp giật/ Hoan hô Cách mạng Tháng Mười Nga/ Tủ sắt ngai vàng quăng xuống đất/ Công nông ta làm chủ đời ta” và : “Luận cương đến Bác Hồ và Người đã khóc/ Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin”. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công cùng với Luận cương của Lênin đã khẳng định tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Trong Sách lược vắn tắt được thông qua năm 1930, Đảng ta khẳng định: “Cách mạng Việt Nam sau khi giành được độc lập dân tộc thì tiến thẳng đến cách mạng Xã hội chủ nghĩa theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga mà không đi tới Tư bản chủ nghĩa”. Theo ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Từ năm 1946 đến năm 1975, trong 30 năm dân tộc ta thực hiện hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thì Liên Xô là đất nước vừa ủng hộ có hiệu quả vừa là lực lượng đoàn kết kêu gọi các nước trong phe Xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam, góp phần đi đến thắng lợi và đạt được những thành tựu to lớn.
Ngày nay, tuy đã thay đổi thể chế chính trị nhưng nước Nga, quốc gia kế thừa vị thế của Liên Xô tiếp tục phát huy giá trị ưu việt không thể phủ nhận do Cách mạng Tháng Mười Nga đưa lại để xây dựng và bảo vệ đất nước trong điều kiện mới. Với nhiều chính sách ưu việt và nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề có tính toàn cầu.

Tác giả bài viết: Trần Minh Thái