Bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Việc bảo đảm an ninh, trật tự là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào nhằm đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người.
     Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ tốt an ninh trật tự là điều kiện tiên quyết, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể, với tinh thần tự giác, trách nhiệm ngày càng cao của nhân dân; trong đó lực lượng Công an – Quân đội là nòng cốt đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về bảo đảm an ninh trật tự. Tình hình chính trị, an ninh thế giới hiện nay mặc dù hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo nhưng cũng thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Ở trong nước có nhiều thuận lợi, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những yếu tố cản trở bước phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực.
    Ở trên địa bàn tỉnh ta, bên cạnh những kết quả tích cực, thời gian gần đây có những diễn   biến phức tạp. Các thế lực thù địch phản động tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình”. Tình hình “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” còn một số vấn đề đáng lo ngại. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp, gây rối trật tự công cộng… Tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp, số đề… làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Nếu giải quyết không căn bản, dứt điểm dễ tạo ra điểm nóng, lây lan, làm phức tạp tình hình.
     Để thực hiện tốt Chỉ thị 46 ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trong tình hình mới và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thiết nghĩ các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra giám sát công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự địa phương nào thì cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nơi đó phải chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, tập trung, thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các lực lượng, không để tạo điểm nóng, lây lan, làm phức tạp tình hình.
    Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát hiện, xử lý công khai, nghiêm minh các vụ tiêu cực, tham nhũng; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sơ hở yếu kém và mọi biểu hiện quan liêu của cán bộ các cấp, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chú trọng việc thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo, phát hiện các vấn đề bức xúc nảy sinh, có phương pháp phù hợp giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ đầu và ngay tại cơ sở, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá, gây mất an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
    Chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm; xây dựng và phát huy hiệu quả về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, triệt để nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, giết người, cướp tài sản, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, mua bán người…
   Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin, truyền thông đại chúng, in ấn xuất bản, phát hành báo chí trên mạng viễn thông, internet. Chủ động cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Khuyến khích, động viên, nhân rộng những mặt tích cực, đấu tranh đẩy lùi cái xấu cái ác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng công tác phòng ngừa, xây dựng các mô hình tích cực, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.
    Với tinh thần chủ động phòng ngừa, đối phó, không để tình huống bất ngờ xảy ra, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 46 bảo đảm nghiêm túc, kịp thời. góp phần quan trọng giữ vững đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng.
                                                                      

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng