Báo chí cách mạng Việt Nam - 90 năm hình thành và phát triển

Báo chí Cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Báo chí tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Báo chí cũng là một vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của nhân dân. 90 năm qua, kể từ số báo Thanh niên đầu tiên (21/6/1925), báo chí Việt Nam không ngừng phát triển phong phú và đa dạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam
      Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có một số báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Những năm đầu thế kỷ 20, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có các khuynh hướng chính trị khác nhau, nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Đến ngày 21.6.1925, báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành.
      Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói khái quát là báo Thanh niên mở đầu cuộc Cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc mình lên một tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo lớp làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh…
      Tháng 2.1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra quyết định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày ra số đầu tiên của báo Thanh Niên làm ngày Báo chí Việt Nam (21.6.1925) nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Ngày 21.6.1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân.
      Ngày 21.6.2000, nhân kỉ niệm 75 năm ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi ngày Báo chí Việt Nam là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
      Trong suốt những năm từ 1929 – 1945, nhiều tờ báo cách mạng ra đời, tuyên truyền tích cực cho đường lối cách mạng của Đảng; đồng hành cùng các sự kiện, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Có thể kể đến các ấn phẩm: báo Búa liềm, báo Đỏ, tạp chí Đỏ, báo Tranh đấu, báo Cờ Vô sản, tạp chí Bôn sê vích, báo Việt Nam độc lập, báo Cứu quốc, báo Cờ giải phóng và báo chí của các đoàn thể cứu quốc ở Trung ương: Công nhân, Học sinh, Văn hóa, Tự vệ...Cách mạng Tháng 8-1945 thành công, dân tộc Việt Nam được giải phóng khỏi ách nô lệ, dưới chế độ dân chủ nhân dân, báo chí cách mạng xuất bản công khai, số lượng lớn. Báo Cứu quốc xuất bản hàng ngày là tờ báo lớn nhất cả nước lúc bấy giờ. Hai cơ quan báo chí quan trọng được hình thành: Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam và Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam). .
     Ngày 21/4/1950, Đại hội lần thứ nhất tại Thái Nguyên Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam) đã diễn ra tốt đẹp. Việc ra đời một tổ chức thống nhất của những người viết báo nước nhà đã đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam. Hội đã đoàn kết rộng rãi các nhà báo trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế sau khi gia nhập Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ), tháng 7/1950.
     Năm 1951, báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng bắt đầu xuất bản, báo Quân đội Nhân dân ra đời. Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tới khi kết thúc thắng lợi, hệ thống báo chí cách mạng đã bám sát thực tiễn, luôn phục vụ kịp thời nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dân tộc ta lại phải bước vào cuộc kháng chiến cam go chống đế quốc Mỹ. Giai đoạn này, báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động tự do ở miền Bắc, vùng giải phóng ở miền Nam và xuất bản bí mật trong vùng địch tạm chiếm ở miền Nam. Báo chí miền Bắc có những bước tiến vượt bậc. Báo Nhân Dân ra hàng ngày, số lượng lớn. Trung ương cho ra tạp chí lý luận của Đảng, lúc đầu là Học tập, sau đổi là tạp chí Cộng sản. Nhiều báo, tạp chí của các địa phương và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể được xuất bản.
     Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của đất nước.
      Đến nay, báo chí của các cơ quan trung ương, địa phương, các bộ, ngành, đoàn thể, trường đại học, viện nghiên cứu… có cả 4 loại hình là báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Báo chí đang phát triển ngày càng mạnh mẽ với hơn 830 cơ quan báo chí in gồm hơn 1.100 ấn phẩm báo và tạp chí, tổng số lượng phát hành khoảng 650 triệu bản trong một năm; 90 cơ quan báo chí điện tử, 207 trang thông tin điện tử tổng hợp; 67 đài phát thanh, truyền hình gồm hai đài trực thuộc Trung ương (Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam), 1 đài thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (VTC), 64 đài phát thanh – truyền hình địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh có 2 đài là Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói nhân dân Tp. Hồ Chí Minh). Hệ thống truyền hình trả tiền sử dụng 04 loại công nghệ truyền dẫn, phát sóng với số lượng thuê bao tăng theo từng năm (đạt hơn 6,6 triệu thuê bao năm 2013).
    Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ, hơn 20.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và khoảng hơn 5.000 phóng viên đang hoạt động nhưng chưa đủ điều kiện được cấp thẻ nhà báo. Đội ngũ những người làm báo không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng về chất lượng, hầu hết đã tốt nghiệp đại học trở lên, khoảng 41% được đào tạo từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành báo chí.
     Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu len lỏi vào Việt Nam. Báo chí đã tổ chức khơi dậy và biến nhiều hoạt động xã hội từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội.
      Hoạt động của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, trong quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, trong thời đại bùng nổ thông tin đang phát triển không ngừng. Đứng trước những yêu cầu mới, báo chí cách mạng Việt Nam mãi mãi kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân .

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng