Tổng nguồn lực xây dựng NTM huyện Đakrông giai đoạn 2010- 2019 hơn 1.200 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đakrông ước thực hiện hơn 1.200 tỉ đồng, bao gồm: vốn nông thôn mới gần 100 tỉ đồng; vốn lồng ghép hơn 1.100 tỉ đồng được chia làm 2 giai đoạn.
Trường học trên địa bàn huyện Đakrông ngày càng khang trang
Giai đoạn 2010 - 2015 tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM hơn 500 tỉ đồng, giai đoạn 2016 - 2019 tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM hơn 700 tỉ đồng. Nguồn vốn được đầu tư, hỗ trợ cho các lĩnh vực như: hỗ trợ phát triển sản xuất hơn 117 tỉ đồng; xây dựng cơ sở hạ tầng gần 960 tỉ đồng; đào tạo, giải quyết việc làm gần 11 tỉ đồng; lĩnh vực khác hơn 120 tỉ đồng. Tổng số tiêu chí đạt được trong toàn huyện là 111, bình quân đạt 8,5 tiêu chí /xã, so với xuất phát điểm năm 2011 tăng 84 tiêu chí. Trong đó có 4 xã đạt trên 10 tiêu chí là: Triệu Nguyên 13 tiêu chí; Hải Phúc 11 tiêu chí; Ba Lòng 11 tiêu chí; Mò Ó 10 tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Có thể nói rằng sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đakrông đã đạt được những kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn từng bước khang trang, xanh, sạch, đệp hơn, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông , thủy lợi, văn hóa, giáo dục...được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng theo quy chuẩn NTM; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được cũng cố và giữ vững.

Tác giả bài viết: Minh Vũ