Toàn huyện chung sức khắc phục khó khăn quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, các Quyết định của Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và các văn bản của UBND, của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị; 5 năm qua huyện Đakrông tuy là một huyện thuần nông nghèo, đối chiếu với bộ tiêu chí quốc gia thì vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập nhưng Đảng bộ và chính quyền huyện xác định xây dựng NTM là cơ sở để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn liền với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy cùng với Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, toàn huyện đã tổ chức thực hiện xây dựng NTM với một quyết tâm chính trị lớn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
     Trước hết, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (BCĐCTMTQGXDNTM) huyện được thành lập, chỉ đạo các xã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các tiêu chí, cung cấp đầy đủ các văn bản thuộc CTMTQGXDNTM. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo bước chuyển biến trong nhận thức đến tận thôn bản, từng người dân. Các cơ quan Mặt trận, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã triển khai lồng ghép các nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh Truyền hình, pa nô, khẩu hiệu, áp phích… đặc biệt Hội thi: “Tìm hiểu Nghị quyết 30a và toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hội thi được tổ chức ở các cụm với sự tham gia của các xã trong cụm nhằm đưa kiến thức và hiểu biết về chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Từ đó chủ trương, các hướng dẫn và yêu cầu cụ thể của công việc cần làm đối với các cấp, các ngành và từng người dân đã được hiểu rõ. Các Ban ngành Trung ương, Tỉnh đứng chân trên địa bàn cũng đã tham gia vào những nội dung công việc phù hợp để góp phần giúp các xã thực hiện thuận lợi hơn một số tiêu chí. Ban chỉ huy Quân sự huyện đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ ra quân khai thông cống rãnh, tu sửa các tuyến đường giao thông, làm vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, kết hợp tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Năm 2010, các xã Hướng Hiệp, Mò Ó, A Ngo được UBND tỉnh chọn làm xã điểm để xây dựng NTM. Những xã này ngoài sự hỗ trợ nguồn lực của tỉnh để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh còn được sự quan tâm phối hợp và hỗ trợ của một số ngành với mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện các tiêu chí cần đạt, được ưu tiên tham quan học tập những mô hình phát triển nông nghiệp có hiệu quả, nhất là các mô hình ở các huyện nghèo có những đặc điểm tự nhiên, xã hội tương đồng. Các đợt tham quan, học tập đã đưa lại kinh nghiệm, tầm nhìn mới trong việc phát huy tiềm năng sẵn có tại địa phương để phát triển kinh tế là một trong những tiêu chí quan trọng của CTXDNTM đối với các huyện miền núi nghèo. Công tác tập huấn cũng được UBND huyện và BCĐ chú trọng, hàng năm tiến hành từ 5 đến 7 lớp chủ yếu hướng dẫn việc đăng nhập, sử dụng phần mềm báo cáo trực tuyến NTM để tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành chương trình, kịp thời áp dụng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, phù hợp, có hiệu quả trong việc xây dựng NTM ở các xã.
      Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện đề án quy hoạch và đề án NTM ở 13/13 xã. UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và tổ chức các cuộc họp phổ biến nội dung quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn xã, thôn, chỉ đạo cắm mốc, chỉ giới hệ thống đường giao thông và một số công trình quan trọng theo quy hoạch của xã. Sau khi quy hoạch được phê duyệt các xã tiến hành xây dựng kế hoạch theo lộ trình nêu rõ tiến độ và nhiệm vụ, giải pháp, điều kiện thực hiện từng tiêu chí.
      Thứ ba, thực hiên hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong suốt tiến trình xây dựng NTM, tập trung cho công tác tập huấn, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đi đôi với việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; nâng cao hiệu quả, thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng nguồn thu nhập cho người dân; từng bước tạo cho người dân ổn định về kinh tế, góp phần xây dựng NTM trên quê hương làng bản.
      Thứ tư, cơ sở hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Năm 2014, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được phân bổ cho 13 xã là 70.885 triệu đồng bao gồm: - Nông thôn mới (vốn trái phiếu Chính phủ): 8.080 triệu đồng. - Vốn lồng ghép: 62.805 triệu đồng. Được đầu tư theo các hạng mục: + Giao thông nông thôn: Vốn đầu tư là 38.961 triệu đồng thực hiện nâng cấp và sửa chữa 31 km đường giao thông nông thôn. Đến nay vẫn chưa có xã đạt tiêu chí giao thông. + Thủy lợi: Vốn đầu tư 5.786 triệu đồng, đến cuối năm 2014 có 9/13 xã đạt tiêu chí thủy lợi. + Điện nông thôn: Vốn đầu tư 3000 triệu đồng, đến cuối năm 2014 có 5/13 xã đạt tiêu chí Điện nông thôn. + Trường học: Vốn đầu tư là 12.767 triệu đồng, thực hiện xây dựng mới và nâng cấp 43 phòng học, phòng chức năng của 14 trường học các cấp. Văn hóa: Vốn đầu tư 2.271 triệu đồng, nâng cấp trụ sở xã Tà Rụt, nhà văn hóa A Bung. + Nước sinh hoạt: Vốn đầu tư 4.137 triệu đồng, xây dựng, nâng cấp 8 công trình nước sinh hoạt tự chảy. + Nhà ở: Vốn hỗ trợ 200 triệu đồng, thực hiện xây dựng 5 nhà ở cho đối tượng có công với cách mạng. Từ năm 2011-2015, tổng số vốn huy động vào Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện ước đạt 483.800 triệu đồng (nguồn vốn từ ngân sách nhà nước: 453.509 triệu đồng, nguồn vốn từ tín dụng: 800 triệu đồng, nguồn vốn doanh nghiệp và vốn ngoài ngân sách nhà nước: 29.491 triệu đồng). Nguồn vốn từ đóng góp của người dân chưa huy động được.
     Thứ năm, kết quả trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh chính trị. - Về văn hóa: Đến nay có 12/13 xã đạt chuẩn tiêu chí văn hóa. - Về giáo dục: Sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo tiếp tục được quan tâm và phát triển toàn diện, chất lượng dạy và học được từng bước nâng cao. Đã thực hiện được hạng mục 14.2 của tiêu chí số 14. - Về Y tế: Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Đến cuối năm 2014 có 7/13 xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế. - Về môi trường: Vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 71,14% (theo quy chuẩn là 85%). Vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện. Phong trào làm vệ sinh được các tổ chức xã hội phát động và duy trì thường xuyên, tỷ lệ hố xí hợp vệ sinh là 40%; chăn nuôi hợp vệ sinh, có chuồng trại là 72%. Các hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến môi trường đã được quản lý, giám sát, ngăn chặn kịp thời. - An ninh trật tự trên địa bàn được triển khai thực hiện và duy trì ổn định. Lực lượng quân sự, công an thường xuyên phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng củng cố quốc phòng. Tuy nhiên vẫn còn một số xã để xảy ra tình trạng trộm cắp, cờ bạc, tai nạn giao thông, ẩu đả, xô xát...đến nay, theo đánh giá của công an huyện mới chỉ có 8/13 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự.
      Thứ sáu, về hệ thống chính trị xã hội: Đảng bộ huyện thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và Các đoàn thể được đổi mới, coi trọng hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm được tăng lên và tạo điều kiện để bồi dưỡng, đào tạo đạt chuẩn. Tuy nhiên đây là một tiêu chí có tính tổng hợp nên đến nay vẫn chưa có xã nào đạt (tiêu chí 18).
        Như vậy, có thể thấy sau một thời gian quyết tâm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Kết quả đó được thể hiện qua các số liệu cụ thể sau: Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2015, huyện có: 4/13 xã đạt 7 tiêu chí (Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc); 1/13 xã đạt 6 tiêu chí (A Bung); 7/13 xã đạt 5 tiêu chí (Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Ngo); có 1/13 xã đạt 3 tiêu chí (A Vao). Ước đến cuối năm 2015, huyện có: 1/13 xã đạt 10 tiêu chí (Triệu Nguyên); 6/13 xã đạt 9 tiêu chí (Hướng Hiệp, Mò Ó, Ba Lòng, Hải Phúc, A Ngo, A Bung); 1/13 xã đạt 7 tiêu chí (Tà Rụt); 2/13 xã đạt 6 tiêu chí (Đakrông, Húc Nghì); 3/13 xã đạt 5 tiêu chí (Ba Nang, Tà Long, A Vao).
Đến nay Đakrông vẫn là một huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Trị và là một trong số 64 huyện nghèo nhất cả nước. Đầu năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 25,92%, tuy vậy với trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện cùng với nhận thức đúng đắn của cán bộ và nhân dân, chủ trương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện những năm tới chắc chắn sẽ đạt những kết quả khả quan hơn

Tác giả bài viết: Trần Minh Thái