Tập trung thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện

Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Đakrông được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện,.huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, với sự tham gia tích cực của người dân. Nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có bước đổi mới; nhất là việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.
Đổi mới phương thức canh tác mang lại năng suất cao cho cây trồng
Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của huyện giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12%/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạnh về kết cấu hạ tầng, làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt nông thôn, nông nghiệp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; vai trò của hệ thống chính trị và chủ thể của nhân dân được phát huy. Giai đoạn 2016 - 2020, đã huy động để xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện là 886.178 triệu đồng , để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là đầu tư xây dựng các công trình về giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa - y tế, giáo dục; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, góp phần hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, toàn huyện đạt 121/228 tiêu chí tăng 33 tiêu chí so với năm 2016; xã Triệu Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới; xã Ba Lòng đạt 13 tiêu chí, xã Mò Ó đạt chuẩn 12 tiêu chí; xã Tà Rụt đạt 10 tiêu chí; 03 xã Hướng Hiệp, A Ngo và A Bung đều đạt 9 tiêu chí và 05 xã còn lại đều đạt 8 tiêu chí gồm Đakrông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghi, A Vao.
Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của huyện giai đoạn 20Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Người dân là chủ thể trong quá trình phát triển và xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đa dạng và bền vững kết hợp phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xủất và đời sống. Xây dựng nông thôn mới thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư, đồng thời đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm và dân được hưởng thụ”. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng yếu; gắn đầu tư với quản lý, sử dụng hiệu quả, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đồng thời phát huy vai trò của người dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Thực hiện cơ bản các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã. Ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương chọn xây dựng về đích nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn mới.
Trên quan điểm đó, BTV huyện ủy xác định xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới là có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, bền vững; phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, có liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái; xây dựng xã hội nông thôn có đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh; môi trường sống văn minh, sạch đẹp, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Tác giả bài viết: Văn Tiến