Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình hành động số 76-CTHĐ, ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ( khóa XV) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. Ban Thường vụ huyện ủy Đakrông đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị, chương trình hành động đến các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn. Đồng thời ban hành Chương trình hành động số 54/CTr-HU ngày 14/10/2013 về thực hiện chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012“ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tư vấn, vận động nhân dân tham gia học nghề để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm việc làm…Trên cơ sở tình hình thực tế của huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng và phê duyệt đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020”; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đồng thời tổ chức thực hiện Đề án cấp xã theo Quyết định 1956-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nghề đan lát ở huyện Đakrông
Qua 5 năm thực hiện ( 2013-2017) Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác đào tạo nghề  trên địa bàn huyện Đakrông đã đạt được những kết quả bước đầu, các ngành nghề đào tạo cơ bản phù hợp với nhu cầu của người lao động. Số lượng lao động qua đào tạo nghề đều tăng hàng năm, phần lớn lao động sau khi đào tạo nghề đều tự tạo việc làm và đã biết phát huy, vận dụng kỷ thuật vào trong sản xuất, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình. Các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn cơ bản đã bám sát được mục tiêu của Đề án, gắn với chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.Trong 5 năm 2013-2017, Trung tâm dạy nghề huyện liên kết với các cơ sở dạy nghề tỉnh đã mở 69 lớp đào tạo, tập huấn nghề cho  3.685 lao động, trong đó có gần 2.000 số lao động đã qua đào tạo nghề như: May công nghiệp, vận hành máy thủy điện, kỷ thuật trồng rau, chăn nuôi, thú y…  Sau khi học nghề một số lao động đã tự tìm kiếm việc làm, nhiều lao động đã biết vận dụng kiến thức, kỷ năng mới vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Một số bộ phận sau học nghề biết tận dụng thời gian nông nhàn nhận gia công, sản xuất cho các doanh nghiệp; nhiều nơi đã xây dựng mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng như : Mô hình làm chổi đót ở xã Đakrông; mô hình thợ nề ở Tà Rụt; mô hình trông rau, chăn nuôi lợn ở xã mò ó, nghề đan lát, sữa chữa xe máy…
Phải nói rằng: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 19_CT/TW và chương trình hành động số 76-CTHĐ/TU đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dạy nghề, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời đã mở ra một cơ hội mới cho nông dân trên địa bàn huyện được tiếp cận các chương trình  đào tạo nghề. Nhiều thành phần lao động lâu nay chỉ biết bám ruộng đồng hoặc những người chưa có việc làm ổn định đã hăng hái tham gia học nghề và đây là cơ hội để người lao động rèn luyện kỷ năng, trang bị cho mình một kiến thức, một nghề thực thụ, tìm kiếm việc làm tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. góp phần thực hiện có hiệu quả công tác XĐGN trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng