Sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cáo giá trị gia tăng, phát triển bền vững

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đakrông đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt, huyện đã xác định 03 vùng động lực phát triển nhằm chuyển dịch theo hướng tận dụng những lợi thế sẵn có tại địa phương, xem xét các tiềm năng để phát triển kinh tế.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới bước đầu mang lại hiệu quả cao
Theo đó, đối với việc cơ cẩu lại trồng trọt, huyện xác định cần tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, xác định cây chủ lực có lợi thế theo từng vùng, sản xuất hàng hóa nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, áp dụng tôt khoa học kỹ thuật, cơ giới, chế biến nông sản vào sản xuât nông nghiệp. Hàng năm, người dân đã sử dụng các loại giông cây trông mới thuần chủng có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng, khắc phục tình trạng sử dụng giống của vụ trước để gieo trồng cho vụ sau. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu qua, tạo hướng đi mới trong sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu của người dân. Đối với ngành chăn nuôi: UBND huyện đã ban hành Đề án về phát triển chăn nuôi giai đoạn từ năm 2019-2021, định hướng đến năm 2025. Xác định chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi thực hiện theo hướng chăn nuôi tập trung, xác định con nuôi chủ lực theo lợi thế vùng miền, áp dụng tốt khoa học kỳ thuật, chăn nuôi thâm canh, bán thâm canh theo hướng gia trại, trang trại.

Tác giả bài viết: Văn Tiến