Hội nông dân huyện Đakrông tích cực thực hiện phong trào "chung tay xây dựng NTM"

Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thực sự đã trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng đến tất cả các cấp, ngành, đoàn thể xã hội, thôn bản, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Hội Nông dân huyện Đakrông phát động ngày thứ 7 tình nguyện tại Xã Triệu Nguyên
"Nhận thức đầy đủ vấn đề này những năm qua Hội ND huyện Đakrông đã đẩy mạnh tuyên truyền tới hội viên nông dân nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của chưng trình xây dựng NTM và xác định vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM. Theo đó, cán bộ, hội viên hội ND đã tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào chung sức xây dựng NTM, nhiều hội viên tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, vườn tạp nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn thông qua phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Hàng năm huyện Hội tổ chức cho trên 60% số hội viên ND đăng ký phấn đấu đạt dang hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có trên 2.500 hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao như mô hình VCR và kinh doanh dịch vụ vận tải kết hợp thu mua nông sản, lâm sản cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm của hộ ông Đặng Quang Hữu xã Hướng Hiệp; mô hình VACR cho thu nhập trên 120 triệu đồng/năm của hộ ông Lê Quang Thức Xã Hải Phúc....Có thể nói rằng sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đakrông đã đạt được những kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn từng bước khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả và thu nhập cao cho người nông dân.

Tác giả bài viết: Minh Vũ