Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM

Ngày 06/11, UBND huyện Đakrông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua "chung sức xây dựng NTM" huyện Đakrông giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai nhiệm vụ giải pháp 2016 – 2020. Đến dự Hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Hồ Xuân Hòe – PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh, đại diện Sở Công Thương, Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị; về phía huyện Đakrông có đồng chí Hồ Văn Dừn – PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Đắc Quỳ - PBT – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các ban Đảng; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; các xã trên địa bàn huyện.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
      Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp, ngay từ khi chương trình được khởi động, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện và hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban phát triển thôn bản. Cơ cấu thành viên trong BCĐ huyện cũng như cấp xã đảm bảo đủ các thành viên trong hệ thống chính trị xã hội, tạo sức mạnh và sự thống nhất cao trong tiến trình thực hiện các nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các cấp.
      Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BCĐ, BQL và lĩnh vực chuyên môn của các thành viên, các Ban chỉ đạo, BQL từ cấp huyện đến xã đã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm và địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban chỉ đạo. Hằng năm, Ban chỉ đạo, Ban quản lý các cấp kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình.
     Trong quá trình triển khai thực hiện BCĐ CTMTQG XDNTM huyện đã cung cấp trên 1.500 tập văn bản của Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng NTM, 350 cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới, trên 30.000 tờ rơi, nhiều áp phích, băng rôn khẩu hiệu về phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" đã được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tạo điều kiện cho các thành viên Ban chỉ đạo NTM cấp huyện, BCĐ, ban quản lý NTM cấp xã và Ban phát triển thôn bản tiếp cận, nghiên cứu và làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Đài Phát thanh – Truyền hình huyện đã tổ chức đưa tin, phát hình, đăng tải những mô hình sáng tạo, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới. Nhìn chung, công tác tuyên truyền trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và việc làm cụ thể của người dân đến tận từng thôn bản; các cơ quan, Mặt trận đoàn thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã triển khai lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua phát động phong trào, hội họp, tọa đàm, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, truyền hình, pano, khẩu hiệu...v.v để chuyển tải các nội dung tuyên truyền đã thu hút được sự quan tâm, đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
      Ngay từ đầu, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt tình hình, nhằm hướng cho đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn của các xã, hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch của tỉnh và huyện đề ra. Qua quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể các cấp; đặc biệt là cấp xã đã thực sự vào cuộc, trong cả quá trình từ đánh giá hiện trạng, định hướng quy hoạch đến các hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo đồ án quy hoạch nông thôn mới thông qua tại cấp xã và huyện, theo đúng quy trình; nhờ vậy, công tác lập, thẩm định và phê duyệt hoàn thành kế hoạch đề ra. Sau khi quy hoạch đã được phê duyệt, 13/13 xã tiến hành tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, tổ chức các cuộc họp phổ biến các nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, thôn; đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch, cắm mốc chỉ giới hệ thống đường giao thông nông thôn và một số công trình quan trọng theo quy hoạch của xã.
     Kết cấu hạ tầng thiết yếu của địa phương được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Qua 5 năm thực hiện, huyện Đakrông đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:
     Số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí: 1/13 xã (Triệu Nguyên đạt 10 tiêu chí); Số xã đạt từ  5 đến 9 tiêu chí: 12 xã, trong đó, xã đạt tiêu chí cao nhất là Mò Ó, Ba Lòng và Hải Phúc; Số xã đạt dưới 05 tiêu chí: Không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2015, toàn huyện đạt 86/239 tiêu chí (không đánh giá tiêu chí chợ của 8 xã không quy hoạch xây dựng chợ), tăng 70 tiêu chí so với cuối năm 2010 (đầu giai đoạn 2011-2015); tăng bình quân 01 tiêu chí/xã/năm.Nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên; xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân, vì lợi ích của dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, khuyến khích, động viên người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Bộ máy tổ chức hoạt động xây dựng nông thôn mới ở các cấp được kiện toàn và hoàn thiện, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; hệ thống văn bản hướng dẫn và các cơ chế, chính sách để thực hiện chương trình được xây dựng và cơ bản hoàn thiện. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá…được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Hệ thống chính chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện.
     Cũng trong chương trình hội nghị, UBND huyện đã tổ chức khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015.

Tác giả bài viết: Minh Hiển