Hiệu quả công tác giao rừng tại xã Triệu Nguyên

Từ năm 2005 đến nay cơ quan chức năng đã thực hiện công tác giao rừng tự nhiên cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân nhận bảo vệ và hưởng lợi lâu dài trên địa bàn xã Triệu Nguyên và thu được nhiều kết quả tích cực.
Lưc lượng kiểm lâm thực hiện tuần tra bảo vệ rừng
Cụ thể, cơ quan chức năng đã thực hiện giao rừng cho 02 cộng đồng là thôn Na Nẫm và thôn Xuân Lâm với tổng diện tích là 250ha, trạng thái rừng lúc giao là rừng non phục hồi. Bên cạnh đó, 14 hộ gia đình cũng được nhận giao rừng với diện tích là 147,1ha.
Cơ quan chức năng đã thành lập một ban quản lý rừng cộng đồng; xây dựng tổ bảo vệ rừng; quy ước bảo vệ rừng; Cộng đồng, hộ gia đình được giao rừng thường xuyên được kiểm tra, hướng dẫn và tập huấn công tác bảo vệ rừng. Kết quả kiểm tra rừng cộng đồng thôn Xuân Lâm giảm 5,6ha, rừng cộng đồng thôn Na Nam giảm 24,9 ha do phá rừng đe trồng rừng; rừng giao cho 14 hộ gia đình được bảo vệ tốt.
Cộng đồng dân cư sống gần rừng là một trong những chủ thể quan trọng khi được giao rừng, được hưởng những lợi ích kinh tế, môi trường sinh thái, nguồn nước cho cuộc sống và sản xuất. Diện tích rừng được giao cho cộng đồng đã quản lý về cơ bản được bảo vệ, hạn chế tối đa tình trạng khai thác, lấn chiếm trái phép vào rừng; tạo bước chuyến biến căn bản trong công tác quản lý bảo vệ rừng, làm cho rừng có chủ thực sự, người dân tham gia bảo vệ được rừng, yên tâm quản lý, đầu tư phát triển rừng trên diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ.

Tác giả bài viết: Minh Hiển