Để ngành chăn nuôi huyện Đakrông phát triển bền vững

Nhằm từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư để phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, HĐND huyện Đakrông đã thông qua Nghị quyết số 68/2018/NQ - HĐND, ngày 25/12/2018 về thông qua đề án “Phát triển chăn nuôi huyện Đakrông giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025”.
Chăn nuôi trâu, bò đàn mang lại hiệu quả kinh tế ở xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông​
Đến nay, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Đakrông tăng đáng kể cả về số lượng và chất lượng (tổng đàn gia súc, gia cầm gồm trâu 7.035 con, bò 6.920 con, dê 7.300 con, lợn 8.950 con và gia cầm 90.000 con); tỉ lệ bò lai từ 5% năm 2015 tăng lên 10% tổng đàn năm 2018; sản lượng thịt hơi xuất chuồng hằng năm đạt 1.100 tấn… Tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2015 là 16,88% tăng lên 20,28% năm 2018. Nông dân trên địa bàn huyện hiện đang có xu hướng chuyển từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa…
Bên cạnh đó, những năm qua nhiều chương trình, dự án đã tích cực hỗ trợ huyện phát triển sản xuất, nâng cao sinh kế và góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Nhiều chương trình, dự án như chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn năm 2015 - 2017 đã hỗ trợ người chăn nuôi trong huyện 354 con giống bò cái vàng; 1.426 con dê cỏ giống; 122 con lợn thịt giống; 72 con lợn nái Móng Cái; 106 con lợn bản giống… Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; chưa tạo được thương hiệu để cạnh tranh trên thị trường; quy mô các loại vật nuôi còn nhỏ lẻ, phân tán; phương thức chăn nuôi còn mang tính quảng canh; năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi còn thấp….Nghị quyết số 68/2018/NQ - HĐND huyện Đakrông đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành chăn nuôi đạt 20%; tỉ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp đạt 21%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.500 tấn/ năm; hình thành 1 trang trại, 5 gia trại, 7 tổ hợp tác…; 100% hộ chăn nuôi gia súc có hệ thống chuồng trại…
Về giải pháp để thực hiện đề án “Phát triển chăn nuôi huyện Đakrông giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025”, huyện sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm từng bước thay đổi tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, hàng hóa với quy mô lớn; phát triển các loại vật nuôi đặc trưng của địa phương như gà ri, lợn Vân Pa, dê cỏ… theo hướng chủ lực, tạo thương hiệu; tổ chức lại sản xuất kết nối với thị trường tiêu thụ; phát triển ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; quy hoạch, chuyển đổi những vùng đất chưa sử dụng, sản xuất kém hiệu quả sang vùng chăn nuôi tập trung, vùng trồng cây làm thức ăn cho chăn nuôi để nâng cao giá trị sử dụng đất. Đối với vật nuôi, tiến hành chọn lọc, bình tuyển giống trong đàn trâu, bò sẵn có của các nông hộ; thực hiện chương trình sind hóa đàn bò và phát triển đàn bò lai…; chọn lọc và phát triển giống dê cỏ địa phương theo hướng liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm; chọn lọc và phát triển giống lợn Vân Pa nuôi theo hình thức gia trại (xây dựng thương hiệu và liên kết để tiêu thụ sản phẩm); hỗ trợ, khuyến khích phát triển đàn lợn nái để chủ động nguồn giống tại chỗ; chú trọng phát triển giống gà ri và chăn nuôi theo hướng gia trại, tổ hợp tác…Huyện cũng sẽ chú trọng mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật cho nông dân trong việc bảo quản, dự trữ cỏ và phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn cho trâu, bò về mùa đông và mùa khô hạn; khuyến khích nông dân chuyển đổi một số diện tích đất chưa sử dụng hoặc trồng các loại cây giá trị kinh tế thấp sang trồng các loại cây làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Từng bước phát triển chăn nuôi gắn với việc xây dựng hệ thống chuồng trại hợp vệ sinh theo mô hình khép kín từ chuồng trại, con giống, thức ăn, hệ thống xử lí chất thải, phòng chống dịch bệnh. Áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học đối với các cơ sở chăn nuôi; quy trình quản lí vệ sinh thú y với các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm…
Trong công tác thú y, tiến hành xây dựng vùng an toàn dịch bệnh trong nhân dân với quy mô cấp xã, liên xã và tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện; kiểm soát, phòng chống dịch bệnh lây lan; kiểm tra vệ sinh thú y trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường quản lí thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật và hóa chất trong thú y…Chú trọng công tác khuyến nông với việc thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm; hỗ trợ, hướng dẫn về quản lí kinh doanh cho các hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại…; tổ chức tập huấn kĩ thuật, tham quan học hỏi các mô hình có hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi cho cán bộ khuyến nông cơ sở và các nông hộ chăn nuôi…; xây dựng các mô hình chăn nuôi các loại vật nuôi đặc trưng của địa phương gắn với chỉ dẫn địa lí, thương hiệu nhằm tăng giá trị sản phẩm. Trong chính sách về nguồn vốn, tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình 30a, 135 và các chính sách của UBND tỉnh về phát triển chăn nuôi; phát huy tối đa nội lực trong nhân dân, lồng ghép, kết hợp nhiều nguồn vốn và tích cực kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư vào chăn nuôi từ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế; khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng liên doanh, liên kết…
Bên cạnh đó, huyện sẽ chú trọng xây dựng hệ thống thông tin thị trường về các sản phẩm nông nghiệp; mở rộng tìm kiếm thị trường ngoài tỉnh để giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm chăn nuôi; tạo cơ chế thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào chăn nuôi; đẩy mạnh việc thực hiện liên kết “4 nhà” trong chăn nuôi; hỗ trợ phát triển các hình thức liên kết trong sản xuất (liên kết giữa người sản xuất để hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác; liên kết giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã, tổ hợp tác, các gia trại, trang trại theo chuỗi giá trị; liên kết giữa các xã có điều kiện tương đồng về địa hình tự nhiên hình thành liên kết vùng để phát triển chăn nuôi bền vững); duy trì thị trường tiêu thụ truyền thống; xây dựng chỉ dẫn địa lí, thương hiệu sản phẩm chăn nuôi đặc trưng… và nhiều giải pháp hữu hiệu khác.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng