Chuyển đổi 145ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác

Hàng năm, trên cơ sở hiện trạng tưới của các công trình thủy lợi trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành lấy nhu cầu của người dân để thực hiện đăng ký chuyển đổi theo quy định của Thông tư số 19/2017 ngày 09/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và theo Quyết định số 230/QĐ- UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2019. Trên cơ sở kết quả rà soát và các quyết định phê duyệt của tỉnh, UBND huyện xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức sản xuất cụ thể hàng năm, hàng vụ sản xuất để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Diện tích đất chuyển đổi trồng đậu xanh mang lại năng suất và hiệu quả cao
Kết quả chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác từ năm 2016 đến vụ Đông xuân 2018-2019 là 145,12 ha, trong đó diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định 230/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 63,4 ha.
Cụ thể: Năm 2016, tổng diện tích chuyển đổi trên đất trồng lúa là 75,52 ha, trong đó vụ Đông Xuân chuyển sang trồng ngô là 16,34 ha, vụ Hè Thu 2016 diện tích chuyển đổi trên đất trồng lúa là 59,18 ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng ngô là 21,66 ha; diện tích chuyển đổi sang trồng đậu xanh là 37,52 ha. Năm 2017, Vụ Hè thu 2017 diện tích chuyển đổi trên đất trồng lúa sang trồng ngô là 49,95 ha. Năm 2018: Vụ Hè thu 2018, diện tích chuyển sang trồng đậu xanh theo mô hình khuyến nông là 3ha. Diện tích chuyển đổi sang trồng ngô theo Quyết định 230/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 9,1 ha.
Năm 2019, vụ Đông Xuân 2018-2019 diện tích thực hiện chuyển đổi trên đất trồng lúa là 7,55 ha. Vụ Hè thu 2019 diện tích đăng ký chuyển đổi là 39,9 ha trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng ngô là 12,25 ha, diện tích chuyển đổi sang trồng đậu xanh là 27,65 ha.

Tác giả bài viết: Văn Tiến