Tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với chính sách tính dụng ưu đãi

Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được các nguồn tín dụng ưu đãi của chính phủ để đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2016-2018, phòng giao dịch NHCS huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác tích cực giải ngân nguồn vốn cho các đối tượng có nhu cầu với số tiền trên 156.067 triệu đồng với 10 chương trình tín dụng cho vay.
Trong đó cho vay hộ nghèo 75.500 triệu đồng/3. 176 hộ; cho vay hộ cận nghèo 9.738 triệu đồng/204 hộ; cho vay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên 1.536 triệu đồng/61 hộ; cho vay làm nhà ở hộ nghèo là 1.810 triệu đồng/103 hộ và các chương trình cho vay khác. Có thể nói rằng, nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, các đối tượng chính sách có nhu cầu ngày càng tăng, từ đó nhằm giúp cho người dân có điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng